AirCover

Mbrojtja më gjithëpërfshirëse në udhëtim.
Gjithmonë e përfshirë, gjithmonë falas.
Vetëm në Airbnb.

AirCover

Mbrojtja më gjithëpërfshirëse në udhëtim.
Gjithmonë e përfshirë, gjithmonë falas.
Vetëm në Airbnb.

AirCover ofron katër mbrojtje për çdo vizitor në çdo qëndrim

Garancia e mbrojtjes së prenotimit

Në rast se një pritësi i duhet ta anulojë prenotimin tënd deri në 30 ditë para se të mbërrish, do të të gjejmë një banesë të ngjashme ose më të mirë, ose do të të rimbursojmë.

Garancia e regjistrimit

Nëse nuk mund të regjistrohesh në banesën tënde dhe pritësi nuk mund ta zgjidhë problemin, do të të gjejmë një banesë të ngjashme ose më të mirë për kohëzgjatjen e qëndrimit tënd fillestar, ose do të të rimbursojmë.

Garancia e konformitetit të prenotimit

Nëse kurdo qoftë gjatë qëndrimit tënd vëren se listimi nuk është siç është reklamuar, për shembull, frigoriferi nuk funksionon më dhe pritësi nuk mund ta rregullojë atë lehtësisht, ose ka më pak dhoma gjumi se ç'është publikuar, do të kesh tre ditë kohë për ta raportuar, dhe ne do të të gjejmë një banesë të ngjashme apo më të mirë, ose do të të rimbursojmë.

Linjë sigurie 24 orë

Nëse ndodh të ndiesh pasiguri, do të kesh qasje me përparësi ditë e natë tek agjentët e trajnuar posaçërisht të sigurisë.
Gjej detajet e plota se si e mbron AirCover prenotimin tënd dhe çdo përjashtim që aplikohet.

Vetëm Airbnb të ofron AirCover

AirbnbKonkurrentët
Garancia e mbrojtjes së prenotimit
Garancia e regjistrimit
Garancia e konformitetit të prenotimit
Linjë sigurie 24 orë
Përfitimet e AirCover në krahasim me mbrojtjet gjithëpërfshirëse që ofrohen falas nga konkurrentët tanë më të drejtpërdrejtë.

Çdo prenotim ka AirCover

Përgjigjet e pyetjeve të tua

Nuk e gjen atë që po kërkon? Vizito Qendrën e ndihmës

Ekziston edhe AirCover për pritësit

Të intereson të presësh vizitorë? Me AirCover për pritësit, mund të ndihesh besimplotë për të filluar.
Mëso rreth pritjes së vizitorëve