AirCover për pritësit
AirCover për pritësit
AirCover për pritësit
AirCover për pritësit
AirCover për pritësit
AirCover për pritësit

Mbrojtje nga A-ja te Zh-ja. Gjithmonë e përfshirë, gjithmonë falas. Vetëm në Airbnb.

Sigurim prej 1 milion $

Ke mbrojtje, edhe në rastet e rralla kur një vizitor lëndohet.

Mbrojtje prej 1 milion $

Mbulojmë dëmtimet që i shkaktohen hapësirës dhe sendeve personale, edhe atyre me vlerë, nga vizitorët.

Zhdëmtimi për kafshët

Mos u shqetëso: dëmtimet e papritura të shkaktuara nga vizitorët me katër këmbë mbulohen.

Zhdëmtimi për pastrimin

Ne të kompensojmë për kostot e paplanifikuara të pastrimit.

Zhdëmtimi për të ardhurat

Airbnb të rimburson të ardhurat e humbura, nëse anulon prenotimet e konfirmuara për shkak të dëmtimeve.

14 ditë afat për kërkesat

Tani ke 14 ditë për të raportuar dëmtimet, edhe nëse ke prenotime të njëpasnjëshme.

Rimbursime të shpejta

Të rimbursojmë shpejt, zakonisht brenda 2 javësh, për dëmet e vizitorëve.

Shpejtësi për superpritësit

Superpritësit kanë qasje në një linjë të dedikuar asistence me prioritet.

Vetëm Airbnb të ofron AirCover

AirbnbKonkurrentët
Sigurim prej 1 milion $
Mbrojtje prej 1 milion $
Zhdëmtimi për kafshët
Zhdëmtimi për pastrimin
Zhdëmtimi për të ardhurat
14 ditë afat për kërkesat
Rimbursime më të shpejta
Shpejtësi për superpritësit
Përfitimet gjithëpërfshirëse të AirCover për pritësit në krahasim me ofertat falas të konkurrentëve kryesorë që nga nëntori 2021.
Sa herë që pret vizitorë në Airbnb, mbrohesh.

Përgjigjet e pyetjeve të tua.

Nuk mund ta gjesh atë që kërkon? Vizito Qendrën e ndihmës.
Mëso më shumë rreth AirCover për pritësit dhe gjithçka që ofron, së bashku me kushtet e përgjithshme .

Provo edhe ti të bëhesh pritës në Airbnb

Bashkohu me ne. Do të të ndihmojmë në çdo hap.