Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Mbrojtje të përmirësuara për pritësit dhe vizitorët

  Po shtojmë edhe më shumë mbrojtje nga AirCover për të gjithë komunitetin tonë.
  Nga Airbnb, më 11 maj 2022
  Lexim 6-minutësh
  Përditësuar më 11 maj 2022

  Veçantitë

  • AirCover ofron katër mbrojtje të reja për vizitorët

  • Vizitorët do të informohen se nëse shkaktojnë dëme në ambientin ose sendet e tua, do të tarifohen në mënyrën e tyre të pagimit*

  • Në muajt e ardhshëm do të ofrojmë sigurimin në udhëtim për vizitorët

  Forca e Airbnb bazohet në angazhimin tënd për t'u siguruar që vizitorët të kenë qëndrime të shkëlqyera. Në rastin e rrallë që ndodh diçka jashtë kontrollit tënd dhe nuk je në gjendje ta zgjidhësh problemin, duam që vizitorët e tu të dinë se Airbnb është aty për të ndihmuar.

  Nëntorin e kaluar, prezantuam AirCover për pritësit.** Tani po shtojmë AirCover për vizitorët, duke ofruar falas mbrojtjen më të mirë të industrisë, për gjithë komunitetin tonë. Kjo do të sigurojë që të gjithë të kenë besim për të pritur vizitorë dhe për të qëndruar në Airbnb.

  Kemi gjithashtu informacione të reja rreth AirCover për pritësit që do të të lejojnë të përshkallëzosh më shpejt kërkesën për rimbursim dhe përditësime rreth kaparëve të garancisë, sigurimit në udhëtim për vizitorët dhe heqjes së COVID-19 si rrethanë lehtësuese për vizitorët.

  Detaje rreth mbrojtjeve të reja për vizitorët nga AirCover

  Pritësi është gjithmonë personi më i mirë për të zgjidhur shqetësimet e një vizitori. Por nëse lind një problem serioz (shembujt më poshtë) gjatë qëndrimit të një vizitori që ti nuk je në gjendje ta zgjidhësh, vizitorët tani mbulohen nga katër mbrojtje sa herë që qëndrojnë në Airbnb:

  1. Garancia e mbrojtjes së prenotimit: Në rast se të duhet ta anulosh prenotimin e një vizitori deri në 30 ditë para regjistrimit, do t'i gjejmë atij një banesë të ngjashme ose më të mirë, ose do ta rimbursojmë me shpenzimet e Airbnb.
  2. Garancia e regjistrimit: Nëse një vizitor nuk mund të regjistrohet në ambientin tënd dhe nuk mund ta zgjidhësh problemin, për shembull, nëse vizitori nuk mund të hyjë në pronën tënde dhe nuk mund të të kontaktojë, do t'i gjejmë atij një banesë të ngjashme ose më të mirë për kohëzgjatjen e qëndrimit të tij fillestar, ose do ta rimbursojmë me shpenzimet e Airbnb.
  3. Garancia e konformitetit të prenotimit: Nëse kurdo qoftë gjatë qëndrimit të një vizitori, hapësira nuk është siç është reklamuar, për shembull, frigoriferi nuk funksionon më dhe nuk mund ta rregullosh lehtësisht, ose ka më pak dhoma gjumi se ç'është publikuar, vizitori ka tre ditë kohë për ta raportuar, ndërkohë që ne do t'i gjejmë një banesë të ngjashme ose më të mirë, ose do ta rimbursojmë me shpenzimet e Airbnb.
  4. Linjë sigure 24 orë: Nëse vizitori ndihet i pasigurt, do të ketë qasje me përparësi ditë e natë, tek agjentët e sigurisë të trajnuar posaçërisht.

  Merr detajet e plota se si e mbron AirCover prenotimin e çdo vizitori dhe çdo përjashtim të vlefshëm.

  Përgjigjet e pyetjeve të tua në lidhje me mbrojtjen e vizitorëve të rinj

  Çfarë i bën vizitorët të kualifikohen për riprenotim ose rimbursim?
  Ndërsa AirCover i mbron vizitorët nga probleme të rënda që mund të mos shkojnë mirë gjatë një qëndrimi, kjo nuk përfshin probleme më të vogla.

  Ja disa shembuj të problemeve të vogla me shëndetin, që zakonisht nuk kualifikohen për një riprenotim ose rimbursim:

  • Një pjatë e pistë e lënë në lavaman
  • Buburreca të zakonshëm dallohen në verandën e jashtme (si milingonat)
  • Një shërbim i munguar jokritik (si një thekëse buke e prishur)

  Ja disa shembuj të problemeve të rënda me shëndetin, ku mund të shqyrtohet mundësia e një riprenotimi ose rimbursimi:

  • Një pasaktësi e madhe në përshkrimin e listimit (si p.sh. nuk ka pamje oqeani, siç reklamohet)
  • Mungesa e një shërbimi të madh ose të kërkuar (si nxehtësia, wifi ose uji)
  • Mungojnë udhëzimet e regjistrimit ose çelës i gabuar për regjistrimin, si dhe pritësi nuk mund të kontaktohet (gjë që mund të vërë në rrezik sigurinë e vizitorëve)

  A do t'u kërkohet vizitorëve të më kontaktojnë nëse ka ndonjë problem?
  Nëse lind ndonjë problem gjatë qëndrimit të një vizitori, ekipi ynë i Asistencës së komunitetit u kërkon gjithmonë vizitorëve të kontaktojnë fillimisht me pritësin për ta zgjidhur. Pritësit janë njerëzit më të mirë për të zgjidhur shqetësimet e vizitorëve.

  Nëse një problem nuk mund të zgjidhet drejtpërdrejt me pritësin, vizitori ka 72 orë kohë nga momenti që zbulon problemin, për të kontaktuar me Airbnb për asistencë. Ekipi ynë i specializuar i Asistencës së komunitetit merr në konsideratë shkallën e një problemi udhëtimi sa herë që punojmë me pritësit dhe vizitorët për të zgjidhur një problem.

  Nëse Asistenca e komunitetit vërteton se vizitori ka një problem serioz udhëtimi, vizitori mund të mbrohet nga AirCover.

  A do të kenë të drejtë vizitorët të rimbursohen kur qëndrojnë në banesë?
  Në shumicën e rasteve, vizitorët do të kenë të drejtë për rimbursim të plotë vetëm për netët që nuk kalojnë në ambientin e pritësit. Kur vizitorët zgjedhin të qëndrojnë në ambient, në përgjithësi do të kenë të drejtë vetëm për rimbursim të pjesshëm të netëve të ndikuara nga një problem serioz udhëtimi. Si shembull, një vizitor mund të ketë të drejtë për rimbursim të pjesshëm nëse qëndron në banesë, por ngrohësi i ujit është prishur për dy net gjatë qëndrimit të tij.

  Në të gjitha rastet, nëse një vizitor kontakton Asistencën e komunitetit, praktika jonë standarde është që t'i kujtojmë të kontaktojnë drejtpërdrejt me pritësin nëse nuk e kanë bërë ende. Ekipi ynë i Asistencës së komunitetit do të kontaktojë edhe pritësin përveç rasteve kur ka probleme të konsiderueshme dhe me afate kohore të sigurisë.

  Merr më shumë detaje se si funksionon Rregullorja për riprenotimet dhe rimbursimet

  Mbrojtje të përmirësuara për pritësit

  Asistencë më e shpejtë për përshkallëzimin e kërkesave për rimbursim
  Bazuar në përshtypjet e tua, kemi zhvilluar AirCover për mbrojtjen e pritësve nga dëmtimet, që kur e prezantuam nëntorin e kaluar. Kur prezantuam AirCover për pritësit, duhet të prisje 72 orë për një përgjigje nga një vizitor për çdo kërkesë rimbursimi para se të kontaktoje Asistencën e komunitetit.

  E kemi përditësuar programin bazuar në përshtypjet e tua dhe tani mund të kontaktosh me Asistencën e komunitetit për ndihmë, nëse nuk ke marrë njoftim nga një vizitor brenda 24 orësh. E ndryshuam këtë rregullore për të trajtuar drejtpërdrejt komentet e pritësve.

  Përgjegjësia e vizitorëve për dëmtimet
  Për t'i ardhur më mirë në ndihmë komunitetit tonë të pritësve, duke filluar nga fundi i muajit maj, nëse një vizitor, dikush që ai fton ose një kafshë shtëpiake është përgjegjës për dëmtimet gjatë një qëndrimi, mund të tarifohet mënyra e regjistruar e pagimit të vizitorit.*

  Në rast dëmtimi, do të dërgosh një kërkesë për rimbursim për mbrojtjen e pritësit nga dëmtimet në Qendrën e zgjidhjes së problemeve, si pjesë e AirCover për pritësit.

  Nëse vizitori nuk përgjigjet brenda 24 orësh, mund ta përshkallëzosh kërkesën tënde pranë Asistencës së komunitetit. Do të shqyrtojmë çdo provë dhe mund të tarifojmë mënyrën e pagimit të vizitorëve të tu nëse na rezulton se përgjegjësia bie mbi ta.

  Si pjesë e këtij përditësimi, kaparet e garancisë do të hiqen nga faqja e cilësimeve të listimit. Nëse më parë ke pasur një kapar garancie, ai nuk do të jetë më në fuqi në llogarinë tënde si pritës. Mëso më shumë

  Heqja e COVID-19 si rrethanë lehtësuese për vizitorët
  Tani që COVID-19 është një pjesë e njohur e botës, shumë vende kanë kaluar në një fazë të re me masat e tyre, ndërsa ne kemi përditësuar qasjen tonë ndaj anulimeve që lidhen me COVID-19 në bashkëpunim me këshilltarët mjekësorë.

  Për prenotimet e bëra nga data 31 maj 2022 e tutje, COVID-19 nuk do të konsiderohet më si rrethanë lehtësuese (me përjashtim të rezervimeve brenda vendit në Korenë e Jugut dhe Kinën kontinentale). Nëse vizitori anulon prenotimin sepse është prekur nga COVID-19, do të zbatohet Rregullorja e anulimit të pritësit.

  Shpresojmë që ky ndryshim të të bëjë të ndihesh më i sigurt ndërsa mbush kalendarët, veçanërisht përpara sezoneve të pikut.

  Lajme për sigurimin në udhëtim për vizitorët

  Jemi të emocionuar të ndajmë me ju se në muajt e ardhshëm do të ofrojmë një produkt të krijuar posaçërisht për sigurimin në udhëtim të vizitorëve, i ofruar në partneritet me një operator me reputacion në fushën e sigurimeve, për vizitorët e Airbnb në disa zona.

  Derisa ky produkt i ri të jetë i disponueshëm, vizitorët mund të konsiderojnë ta blejnë sigurimin në udhëtim jashtë Airbnb. Presim me padurim të ndajmë me ty së shpejti më shumë detaje për sigurimin në udhëtim.

  *Tarifimi i mënyrës pagimit të një vizitori i regjistruar nuk është i vlefshëm për qëndrimet në Kinë, Japoni ose Indi.

  **Mbrojtja e pritësit nga dëmtimet nuk është policë sigurimi. Ajo nuk i mbulon pritësit që ofrojnë qëndrime përmes Airbnb Travel, LLC, ose pritësit me qëndrime në Kinën kontinentale apo në Japoni. Mbrojtja e pritësit nga dëmtimet nuk lidhet me Sigurimin për përgjegjësinë e pritësit. Ki parasysh se të gjitha shumat limit të mbulimit jepen në USD dhe që aplikohen kushtet e përgjithshme dhe përjashtime të tjera.

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

  Veçantitë

  • AirCover ofron katër mbrojtje të reja për vizitorët

  • Vizitorët do të informohen se nëse shkaktojnë dëme në ambientin ose sendet e tua, do të tarifohen në mënyrën e tyre të pagimit*

  • Në muajt e ardhshëm do të ofrojmë sigurimin në udhëtim për vizitorët

  Airbnb
  11 maj 2022
  A ishte e dobishme kjo?