PËRMBLEDHJE E SIGURIMIT

Sigurimi për pritësit në Japoni

Çfarë është Sigurimi i pritësit në Japoni?

Sigurimi i pritësit në Japoni mbulon rastet kur pritësi* ka përgjegjësi ose shpenzime të tjera në lidhje me lëndimin e të tjerëve ose dëmtimin e pronës së të tjerëve për shkak të qiradhënies së banesës në platformën e Airbnb dhe në rastet kur pritësi pëson dëme pasi sendet në pronësi të tij janë dëmtuar si pasojë e qëndrimit të vizitorit*. Në rastet kur sendet në pronësi të pritësit janë dëmtuar si pasojë e të qëndrimit të vizitorit, mbulimi i sigurimit do të zbatohet kur mosmarrëveshja midis pritësit dhe vizitorit nuk mund të zgjidhet midis tyre dhe pritësi kontakton Airbnb.

Sigurimi i pritësit në Japoni është një program sigurimi i nënshkruar nga Sompo Japan Insurance Inc.

Pritësit nuk duhet të paguajnë prime sigurimi për të pasur përfitimin e Programit të sigurimit të pritësit në Japoni.

Lexo informacionin e mëposhtëm për mbulimin nga Sigurimi i pritësit në Japoni.

Periudha e sigurimit

Kjo periudhë sigurimi e programit aktual të sigurimit është nga data 31 korrik 2022 deri më 31 korrik 2023.

Qëllimi dhe kushtet

Qëllimi dhe kushtet e aplikimit për Sigurimin e pritësit në Japoni

Kompensimi për dëmtimin e pronës në pronësi të pritësit
Në varësi të kushteve të përgjithshme dhe përjashtimeve në fuqi, mbulimi i Sigurimit të pritësit në Japoni do të paguhet për shkatërrimin e listimit* dhe pronës personale që është në pronësi të pritësit* për shkak të qëndrimit të vizitorit*. Mbulimi i sigurimit për dëmtimin e një listimi që pritësi jep me qira ose i është besuar të menaxhojë mund të ofrohet nën mbulimet shtesë të përshkruara menjëherë më poshtë.

Kompensimi për përgjegjësinë e pritësit për lëndim personi ose dëmtim të pronës
Sigurimi i pritësit në Japoni i mbulon gjithashtu pritësit për përgjegjësinë që marrin për lëndimin ose dëmtimin e pronës së një vizitori ose të tjerëve gjatë qëndrimit të vizitorit në listimin e rezervuar në platformën Airbnb dhe të shkaktuar nga biznesi i qiradhënies së banesave.*

Kompensimi për shpenzimet në ngarkim të pritësit për pagesat që duhet t'u bëjë të tjerëve për zgjidhjen e aksidenteve që përfshijnë lëndim personi ose dëmtim të pronës
Në rastet kur pritësi ka shpenzime për shkak të pagesave të nevojshme për zgjidhjen e një aksidenti me pasojë lëndime trupore ose dëmtim të pronës së një vizitori ose të të tjerëve, Sigurimi i pritësit në Japoni mund të përdoret për të mbuluar shpenzimet e pritësit. Mbulimi është i vlefshëm vetëm në rastet kur aksidenti shkaktohet nga Biznesi i qiradhënies së banesave dhe ndodh gjatë qëndrimit të vizitorit në listimin e rezervuar në platformën Airbnb. Çdo mbulim i përshkruar më sipër është subjekt i kushteve të zbatueshme dhe përjashtimeve të Rregullores së sigurimit të pritësit në Japoni.

 1. Akomodimet e mbuluara

Sigurimi i pritësit në Japoni për akomodimet e mbuluara mbulon listimin që pritësi zotëron, jep me qira ose i është besuar të menaxhojë për biznesin e qiradhënies së banesave.

(*) Me listim nënkuptohet një strukturë e miratuar sipas Ligjit të biznesit të hotelerisë, e certifikuar sipas Ligjit për zonat e veçanta strategjike kombëtare, ose e njoftuar në kuadër të Ligjit të biznesit të akomodimeve strehuese, ose struktura të tjera në të cilat kryhet një biznes i ngjashëm akomodimi; me kusht që të jenë përmbushur të gjitha kërkesat e mëposhtme:

 • Strukturat duhet të jenë në pronësi të pritësit, të jepen me qira prej tij, ose t'i jenë besuar atij për menaxhim;
 • Strukturat duhet të jenë të publikuara në faqen e internetit të Airbnb; dhe
 • Strukturat duhet të prenotohen dhe të përdoren nga një person që ka pranuar kushtet e shërbimit të Airbnb dhe ka përdorur faqen e internetit të Airbnb. Strukturat akomoduese përfshijnë shtëpitë e lëvizshme, autobusët, mjetet e kampingut, shtëpitë mbi pemë dhe struktura të tjera të parkuara dhe të përdorura për akomodim. Përfshihen gjithashtu edhe varkat dhe mjetet ujore, nëse përdoren si struktura akomoduese.
  1. Pritësi/Pritësit

  (*) Me pritës nënkuptohen personat e angazhuar në biznesin e qiradhënies së banesave, të cilët ofrojnë listime dhe kanë licencën ose miratimin e nevojshëm, në përputhje me ligjin në fuqi.

  1. Vizitori/Vizitorët

  (*) Me vizitorë nënkuptohen përdoruesit e Biznesit të qiradhënies së banesave, duke përfshirë edhe ata që janë ftuar nga përdoruesi dhe ata që e përdorin së bashku Biznesin e qiradhënies së banesave.

  (*) Biznesi i qiradhënies së banesave nënkupton biznesin e hotelerisë të përcaktuar në Ligjin e biznesit të hotelerisë (Ligji nr. 138 i vitit 1948), biznesin e përcaktuar në Ligjin për zonat e veçanta strategjike kombëtare (Ligji nr. 107 i vitit 2013), ose biznesin e akomodimit të përcaktuar në Ligjin e biznesit të akomodimeve strehuese (Ligji nr. 65 i vitit 2017), ose një biznes tjetër të ngjashëm akomodimi, si dhe çdo aktivitet të kryer brenda ose jashtë listimit, në kuadër të shërbimeve të mësipërme.

  Mbulimi i sigurimit

  Kufiri i sipërm i zbatueshëm gjatë periudhës së sigurimit është 100 000 000 JPY për aksident, me disa përjashtime.

  Përjashtimet e mbulimit

  Artikujt kryesorë që nuk mbulohen nga Sigurimi i pritësit në Japoni (klauzolat që lidhen me kompensimin për dëmtimin e pronës në pronësi të pritësit)

  Artikujt që nuk përfshihen në listim:

  • Monedhat, paratë, metalet e çmuara në formë kallëpi, bankënota ose letra me vlerë.
  • Toka, uji ose substanca të tjera në ose mbi tokë; megjithatë, kjo nuk është e vlefshme për përmirësimet në tokë, si kopshtaria, rrugët dhe trotuaret (por është e vlefshme për çdo tokë të shtuar ose që ndodhet nën këtë pronë) ose uji që gjendet brenda çdo depozite të mbyllur, çdo sistem tubacionesh ose çdo pajisjeje tjetër përpunimi.
  • Kafshët, duke përfshirë, por pa u kufizuar te bagëtitë dhe kafshët shtëpiake.
  • Trungjet e paprera dhe të korrat.
  • Mjetet ujore, mjetet ajrore, anijet kozmike dhe satelitët; megjithatë, kjo nuk është e vlefshme për mjetet ujore që nuk janë në përdorim por përdoren si listime.
  • Automjetet; megjithatë, kjo nuk është e vlefshme për automjetet që nuk janë në përdorim por që përdoren si listime.
  • Minierat nëntokësore ose tunelet e minierave apo çdo pronë brenda këtyre minierave ose tuneleve.
  • Diga, prita dhe kanale.
  • Prona në lëvizje.
  • Linjat e transmetimit dhe të shpërndarjes më shumë se 305 metra nga listimi.

  Rastet kryesore kur paratë e sigurimit nuk paguhen:

  • Lufta, përdorimi i forcës nga një vend i huaj, revolucioni, kapja e qeverisë, lufta civile, rebelimi i armatosur ose incidente apo trazira të tjera të ngjashme.
  • Dëmet e shkaktuara nga rrezatimi, shpërthimi ose dëmtime të tjera për shkak të një reaksioni bërthamor ose prishjes së bërthamës atomike të materialit të karburantit bërthamor ose materialit burimor bërthamor, elementit radioaktiv, radioizotopit ose materialit të kontaminuar nga një material i tillë, ose një aksident që i atribuohet atij, duke përjashtuar reaksionet bërthamore ose prishjen bërthamore të bërthamave atomike të radioizotopeve për përdorim mjekësor, shkencor ose industrial.
  • Terrorizmi.
  • Përdorimi real ose i kanosur me keqdashje i materialeve helmuese biologjike ose kimike.
  • Dëmet që ndodhin para ose pas qëndrimit të një vizitori në listimin e rezervuar në platformën e Airbnb.
  • Dëmet e shkaktuara nga sjellja e keqe e qëllimshme ose nga neglizhenca e madhe e pritësve.
  • etj.

  Rastet kryesore kur nuk paguhen paratë e sigurimit (klauzolat në lidhje me kompensimin për përgjegjësinë dhe shpenzimet në ngarkim të pritësit)

  • Lufta, përdorimi i forcës nga një vend i huaj, revolucioni, kapja e qeverisë, lufta civile, rebelimi i armatosur, ose incidente apo trazira të tjera të ngjashme.
  • Dëmet e shkaktuara nga rrezatimi, shpërthimi ose dëmtime të tjera për shkak të një reaksioni bërthamor ose prishja e bërthamës atomike të materialit të karburantit bërthamor ose materialit të burimit bërthamor, elementit radioaktiv, radioizotopeve ose materialit të kontaminuar nga një material i tillë, ose një aksident që i atribuohet atij, duke përjashtuar reaksionet bërthamore ose prishjen bërthamore të bërthamave atomike të radioizotopeve për përdorim mjekësor, shkencor ose industrial.
  • Dëmet e shkaktuara nga sjellja e gabuar e qëllimshme e pritësve.
  • Shpenzimet ose detyrimet ndaj të afërmve që jetojnë me pritësit, me përjashtim të rasteve kur pritësi ka detyrime ose shpenzime për pagesat e nevojshme ndaj këtyre të afërmve për dëmtimin e një listimi që pritësi jep me qira ose i është besuar të menaxhojë.
  • Shpenzimet ose detyrimet që rrjedhin nga paaftësia fizike në ngarkim të punonjësve të pritësve gjatë angazhimit në punë për ta.
  • Në rastet kur ka një marrëveshje të veçantë në lidhje me kompensimin e dëmeve midis pritësit dhe një personi tjetër, përgjegjësia përcaktohet nga kjo marrëveshje.
  • Shpenzimet për aksidentet ose përgjegjësitë e shkaktuara nga ujërat e ndotura ose emetimet.
  • Shpenzimet për aksidentet ose përgjegjësitë që rrjedhin nga puna profesionale e kryer nga avokatët, avokatët e huaj të regjistruar, kontabilistët publikë të certifikuar, kontabilistët tatimorë, arkitektët, projektuesit, inspektorë të terrenit dhe strehimeve, nëpunësit gjyqësorë, nëpunësit administrativë, veterinerët, ose persona të tjerë të ngjashëm me ta.
  • Shpenzimet për aksidentet që i atribuohen ose përgjegjësitë që rrjedhin nga zotërimi, përdorimi ose menaxhimi i çdo mjeti ajror, automobili, anijeje ose automjeti jashtë listimit, duke përjashtuar çdo dëmtim për shkak të përdorimit ose menaxhimit të një automobili ose një anijeje apo automjeti jashtë strukturës, ndërkohë që përdoren jashtë strukturës si listime.
  • Shpenzimet për aksidentet që i atribuohen ose kanë të bëjnë me përgjegjësitë që rrjedhin nga puna e ndërtimit të një listimi të dhënë me qira ose që pritësit i është besuar të menaxhojë, të tilla si rinovimi, zgjatja ose prishja, duke përjashtuar rastet kur pritësi është i angazhuar vetë në punët e marra përsipër.
  • Shpenzimet për aksidentet ose përgjegjësitë që rezultojnë nga shkatërrimi i një listimi të dhënë me qira ose që i është besuar pritësit për menaxhim, të shkaktuara nga tërmetet, shpërthimet vullkanike, përmbytjet, cunamet ose fenomene të ngjashme natyrore, me përjashtim të rasteve kur dëmi është shkaktuar nga zjarri.
  • etj.

  Kërkesat për dëmshpërblim nga sigurimi

  Njoftim aksidenti

  Nëse pritësi vëren një lëndim ose dëmtim të pronës së vizitorit ose të një pale të tretë, duhet të njoftojë menjëherë Airbnb sepse mund të aplikohet sigurimi. Po ashtu, nëse pritësi ndërgjegjësohet për dëmtimin e pronës që zotëron, duhet të njoftojë Airbnb kur ai dhe vizitori i tij nuk mund të arrijnë një marrëveshje për zgjidhjen e çështjes brenda 72 orëve nga kontaktimi i parë i vizitorit, sepse mund të aplikohet sigurimi.

  Kërkesë për dorëzimin e policës së sigurimit

  Ky vështrim i përgjithshëm mbi Sigurimin e pritësit në Japoni nuk i përfshin të gjitha kushtet e përgjithshme, kufizimet dhe përjashtimet e policës së sigurimit. Për të kërkuar një kopje të policës së sigurimit, kontakto Aon Japan Ltd. dhe përfshi informacionin e llogarisë së Airbnb.

  Kompania nënshkruese e sigurimeve

  Sompo Japan Insurance Inc.