Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Si i mbron Airbnb pritësit

  Mëso rreth masave mbrojtëse të integruara në Airbnb për pritësit.
  Nga Airbnb, më 4 shk 2020
  Lexim 3-minutësh
  Përditësuar më 7 qer 2021

  Veçantitë

  • Kërkesat për dëmshpërblim dhe incidentet e sigurisë janë të rralla, por Airbnb merr masa paraprake për mbrojtjen e pritësve dhe vizitorëve

  • Garancia e pritësit të Airbnb dhe Sigurimi për mbrojtjen e pritësit përfshihen për çdo prenotim, me mbulim deri në 1 000 000 $ në çdo program

  • Asistenca globale është e disponueshme 24/7 në 11 gjuhë të ndryshme

  • Lexo më shumë në udhëzuesin e plotë për të zbuluar botën e pritjes së vizitorëve

  Nëse je në hapat e parë të pritjes së vizitorëve apo sapo ke filluar ta konsiderosh si ide, mund të kesh pyetje për mbrojtjen e hapësirës dhe sendeve të tua personale nga personat që qëndrojnë në banesën tënde e që nuk i njeh. Kërkesat për dëmshpërblim dhe incidentet e sigurisë janë jashtëzakonisht të rralla, por kjo mund të të ndihmojë të dish se Airbnb ka një sërë masash mbrojtëse si për pritësit ashtu edhe për vizitorët.

  “Kishim një farë ngurrimi për të futur të huaj në shtëpi,” thotë pritësi Guy nga San Francisko për shqetësimet e tij të para. "Por mbrojtja që ofron Airbnb na dha besimin që na duhej për të publikuar shtëpinë dhe për ta provuar.” Dhe besimi që ai pati i dha frytet. “Kemi pasur mbi 120 vizitorë dhe nuk na është dashur asnjëherë të bëjmë kërkesa për dëmshpërblim."

  Identifikimi i vizitorëve dhe kritere të tjera

  Përpara se të prenotojnë, vizitorët i japin Airbnb emrin e plotë, datën e lindjes, numrin e telefonit, adresën e emailit dhe të dhënat e pagesës. Pritësit kanë gjithashtu mundësi t'u kërkojnë vizitorëve t'i japin Airbnb dokumentin zyrtar të identifikimit para se të mund të prenotojnë.

  Të inkurajojmë të vendosësh rregullat e tua të shtëpisë, si për shembull, të specifikosh çdo kufizim për kafshët shtëpiake dhe numrin e vizitorëve. Të gjithë vizitorëve u kërkohet të bien dakord me rregullat e shtëpisë para prenotimit. Nëse listimi yt prenotohet në çast, ki parasysh që mund të përdorësh anulimet pa penalitet nëse lind nevoja.

  Profilet dhe recensionet

  Krahas sigurisë që të jep verifikimi i identitetit, Airbnb të ndihmon t'i njohësh vizitorët para se të prenotojnë. Mund të hysh në profilet e tyre dhe të lexosh recensionet nga pritës të mëparshëm. E duke qenë se pritësit dhe vizitorët mund ta recensojnë njëri-tjetrin vetëm pasi qëndrimi i rezervuar të jetë kryer, ke sigurinë që përshtypjet që po lexon bazohen në përvoja reale. Ke gjithashtu mundësinë të përdorësh mjetin e sigurt të shkëmbimit të mesazheve në Airbnb për të bërë pyetje dhe për të vendosur pritshmëri në çdo moment para qëndrimit të një vizitori.

  Mbrojtja që ofron Airbnb na dha besimin që na duhej për të publikuar shtëpinë dhe për ta provuar.
  Guy,
  San Francisko

  Mbrojtja nga dëmtimi i pronës

  Për çdo prenotim, Garancia e pritësit në Airbnb* siguron mbulim pa kosto shtesë, deri në 1 000 000 $ për dëme materiale. Kërkesat për dëmshpërblim mund të paraqiten drejtpërdrejt përmes Qendrës së zgjidhjes së problemeve të Airbnb.

  Siguria e llogarisë

  Airbnb merr një sërë masash për mbrojtjen e llogarisë sate, si p.sh. duke kërkuar verifikim shtesë kur hyrja në llogari bëhet nga një telefon ose kompjuter i ri dhe duke dërguar njoftime kur bëhen ndryshime në llogari. Nëse i kryen të gjitha veprimet përmes platformës gjatë gjithë procesit, duke filluar nga komunikimet e prenotimi tek pagesa, ke mbrojtje nga rregulloret e Airbnb dhe nga Garancia e pritësit.

  Siguracioni kundër aksidenteve

  Airbnb ofron falas gjithashtu Sigurimin për mbrojtjen e pritësit* që mbulon deri në 1 000 000 $ për kërkesat e dëmshpërblimit për përgjegjësinë. Ky sigurim vlen për rastet e rralla kur dikush paraqet një kërkesë dëmshpërblimi kundrejt teje për dëme materiale ose lëndim të vizitorëve gjatë një qëndrimi në pronën tënde.

  • Aplikohet automatikisht për çdo rezervim
  • Kërkesat për dëmshpërblim mund të paraqiten drejtpërdrejt përmes Airbnb

  Asistencë 24 orë

  Ekipi global i Airbnb është në dispozicion 24/7 në 11 gjuhë të ndryshme për të ndihmuar me:

  • Asistencë për të prenotuar përsëri
  • Rimbursimet
  • Kompensimet
  • Garancinë e pritësit dhe kërkesat për dëmshpërblim
  • Ndërmjetësimin

  Me këto mbrojtje dhe disa masa sigurie bazë nga ana jote, mund të fillosh të presësh vizitorë me mirëbesim. Për më shumë detaje rreth mënyrave të rëndësishme se si Airbnb kujdeset për sigurinë e pritësve dhe vizitorëve, vizito faqen "Besimi dhe siguria" në Airbnb.

  *Garancia e pritësit në Airbnb dhe Sigurimi për mbrojtjen e pritësit nuk janë të vlefshme për pritësit që ofrojnë akomodime përmes Airbnb Travel, LLC, pritësit në Kinën kontinentale, pritësit në Japoni, pritësit e përvojave ose pritësit e aventurave. Garancia e pritësit të Airbnb nuk lidhet me Sigurimin për mbrojtjen e pritësit apo me Airbnb UK Services Limited.

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

  Veçantitë

  • Kërkesat për dëmshpërblim dhe incidentet e sigurisë janë të rralla, por Airbnb merr masa paraprake për mbrojtjen e pritësve dhe vizitorëve

  • Garancia e pritësit të Airbnb dhe Sigurimi për mbrojtjen e pritësit përfshihen për çdo prenotim, me mbulim deri në 1 000 000 $ në çdo program

  • Asistenca globale është e disponueshme 24/7 në 11 gjuhë të ndryshme

  • Lexo më shumë në udhëzuesin e plotë për të zbuluar botën e pritjes së vizitorëve

  Airbnb
  4 shk 2020
  A ishte e dobishme kjo?