Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Si i mbron Airbnb pritësit

  Mëso rreth masave mbrojtëse të integruara në Airbnb.
  Nga Airbnb, më 4 shk 2020
  Lexim 4-minutësh
  Përditësuar më 21 korr 2023

  Veçantitë

  Nëse je në fillimet e tua si pritës apo sapo ke filluar ta konsiderosh si ide, mund të kesh pyetje për mbrojtjen e ambientit dhe sendeve të tua personale për kohën kur udhëtarët qëndrojnë në banesën tënde. Incidentet që shkaktojnë dëme ose cenojnë sigurinë janë jashtëzakonisht të rralla, por Airbnb ka shumë masa mbrojtëse si për pritësit ashtu edhe për vizitorët.

  Profilet dhe recensionet

  Airbnb të ndihmon t'i njohësh vizitorët. Nëse përdor funksionin "Prenoto në çast", mund të përshtasësh cilësimet e tua për të shtuar kërkesa të tjera për vizitorët përtej kërkesave tona të prenotimit për të gjithë vizitorët. Dhe nëse preferon kërkesat manuale për prenotim, mund të kontrollosh profilet e vizitorëve dhe të lexosh recensionet nga pritësit e mëparshëm para se të pranosh një rezervim.

  Meqenëse pritësit dhe vizitorët mund ta recensojnë njëri-tjetrin vetëm pasi rezervimi të ketë përfunduar, mund të kesh besim se përshtypjet që po lexon bazohen në përvoja reale. Ke gjithashtu mundësinë të përdorësh mjetin e sigurt të mesazheve në Airbnb për të bërë pyetje dhe për të vendosur pritshmëritë në çdo moment para qëndrimit të një vizitori.

  AirCover për pritësit

  AirCover për pritësit do të thotë mbrojtje nga A-ja te Zh-ja për çdo pritës në Airbnb. Kjo ofron masa mbrojtëse para udhëtimit për të garantuar që vizitorët e prenotimit të jenë ata që thonë se janë me verifikimin e identitetit të vizitorëve dhe ndihmon në zvogëlimin e mundësisë për festa të rrëmujshme dhe dëmtime të pronës me teknologjinë e kontrollit të rezervimit.

  AirCover për pritësit përfshin Sigurimin për përgjegjësinë e pritësit deri në 1 milion dollarë dhe Mbrojtjen nga dëmtimet të pritësit deri në 3 milionë dollarë, duke mbuluar veprat e artit, sendet me vlerë, makinat, varkat dhe mjete të tjera të parkuara.

  Mëso më shumë rreth AirCover për pritësit

  Rregullat bazë

  Rregullat bazë për pritësit janë një sërë standardesh të detyrueshme që duhen ndjekur nga të gjithë vizitorët. Rregullat bazë kërkojnë që vizitorët ta trajtojnë ambientin me respekt, të ndjekin rregullat e shtëpisë, të komunikojnë menjëherë nëse shfaqen probleme dhe ta lënë banesën në një gjendje që nuk kërkon pastrim të tepruar. Çdo vizitor që prenoton do të pranojë këto rregulla para se të bëjë një rezervim.

  Siguria e llogarisë

  Airbnb merr një sërë masash për mbrojtjen e llogarisë sate, si p.sh. duke kërkuar verifikim shtesë kur hyrja në llogari bëhet nga një telefon ose kompjuter i ri dhe duke dërguar lajmërime kur bëhen ndryshime në llogari. Nëse e përdor Airbnb gjatë gjithë procesit, për komunikimet, prenotimet dhe pagesat, mbulohesh nga rregulloret dhe mbrojtjet e Airbnb.

  Asistencë 24 orë

  Asistenca globale e klientit të Airbnb është në dispozicion në 62 gjuhë për të ndihmuar me:

  • Asistencën për riprenotimet
  • Rimbursimet
  • Ndërmjetësimin

  Lexo më shumë informacion për rregulloret dhe mbrojtjet tona

  Me këto mbrojtje, mund të presësh vizitorë me besim. Për më shumë detaje rreth mënyrave të rëndësishme se si Airbnb kujdeset për sigurinë e pritësve, zbulo AirCover për pritësit.

  Mbrojtja e pritësit nga dëmtimet, Sigurimi për përgjegjësinë e pritësit dhe Sigurimi për përgjegjësinë gjatë përvojave të ofruara nga AirCover për pritësit, nuk i mbulojnë pritësit që ofrojnë qëndrime ose përvoja në Japoni, ku zbatohet Sigurimi për pritësit në Japoni dhe Sigurimi për mbrojtjen gjatë përvojave në Japoni ose pritësit që ofrojnë qëndrime përmes Airbnb Travel LLC. Për pritësit që kanë ofruar qëndrime ose përvoja në Kinën kontinentale, zbatohet Plani për mbrojtjen e pritësve në Kinë . Ki parasysh se të gjitha shumat limit të mbulimit jepen në USD.

  Sigurimi për përgjegjësinë e pritësit dhe Sigurimi për përgjegjësinë gjatë përvojave nënshkruhen nga siguruesit e palëve të treta. Nëse ofron qëndrime në Mbretërinë e Bashkuar, rregullorja e Sigurimit për përgjegjësinë e pritësit nënshkruhet nga Zurich Insurance Company Ltd. dhe dakordësohet e lidhet pa asnjë kosto shtesë për pritësit në Mbretërinë e Bashkuar nga Airbnb UK Services Limited, një përfaqësues i Aon UK Limited, si dhe autorizohet dhe rregullohet nga Autoriteti i Kontrollit Financiar (Financial Conduct Authority). Numri i regjistrit të Aon FCA është 310451. Këtë numër mund ta kontrollosh duke vizituar Regjistrin e Shërbimeve Financiare ose duke kontaktuar FCA-në në numrin 0800 111 6768. Rregullorja e përgjegjësisë së pritësit dhe ajo e përgjegjësisë gjatë përvojave në kuadër të AirCover për pritësit rregullohen nga Autoriteti i Kontrollit Financiar (Financial Conduct Authority). Produktet dhe shërbimet e mbetura nuk janë produkte të rregulluara nga Airbnb UK Services Limited. FPAFF405LC

  Mbrojtja e pritësit nga dëmtimet nuk është një sigurim dhe nuk ka lidhje me Sigurimin për përgjegjësinë e pritësit. Sipas Mbrojtjes së pritësit nga dëmtimet, ti dëmshpërblehesh për dëme të caktuara që vizitorët i shkaktojnë banesës dhe sendeve të tua personale, nëse ata nuk paguajnë për këto dëme. Për listimet në shtetin e Uashingtonit, detyrimet kontraktuale të Airbnb për Mbrojtjen e pritësit nga dëmtimet mbulohen nga një policë sigurimi e blerë nga Airbnb. Mbrojtja e pritësit nga dëmtimet është subjekt i kushteve të përgjithshme dhe përjashtimeve.

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

  Veçantitë

  Airbnb
  4 shk 2020
  A ishte e dobishme kjo?