Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  AirCover për pritësit, tashmë i ri dhe i përmirësuar

  Mbrojtje nga A-ja te Zh-ja. Gjithmonë e përfshirë, gjithmonë falas. Vetëm në Airbnb.
  Nga Airbnb, më 11 maj 2022
  Lexim 5-minutësh
  Përditësuar më 21 korr 2023

  Verifikimi i identitetit të vizitorit

  Teknologjia e shqyrtimit të rezervimeve

  Më shumë mbrojtje nga dëmtimet

  Proces më i thjeshtë rimbursimi

  Airbnb
  11 maj 2022
  A ishte e dobishme kjo?