Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  AirCover për pritësit, tashmë i ri dhe i përmirësuar

  Mbrojtje nga A-ja te Zh-ja. Gjithmonë e përfshirë, gjithmonë falas. Vetëm në Airbnb.
  Nga Airbnb, më 11 maj 2022
  Lexim 5-minutësh
  Përditësuar më 21 korr 2023

  AirCover për pritësit ofron mbrojtje nga A-ja te Zh-ja sa herë që e bën Airbnb ambientin tënd. Tani përfshin edhe më shumë mbrojtje, me verifikimin e identitetit të vizitorit, shqyrtimin e rezervimit, mbrojtjen nga dëmtimet deri 3 milionë dollarë, mbrojtjen për sendet e tua me vlerë dhe mbrojtjen për makinat dhe varkat e parkuara në pronën tënde.

  Verifikimi i identitetit të vizitorit

  Besimi i komunitetit tonë bazohet në sigurinë që si pritësit ashtu edhe vizitorët janë vërtet ata që thonë se janë. Po e zgjerojmë verifikimin e identitetit për të gjithë vizitorët që prenotojnë udhëtime në 35 shtetet dhe rajonet më të preferuara në Airbnb, që përbëjnë 90% të të gjitha rezervimeve. Do të zgjerojmë verifikimin e identitetit në mbarë botën në fillim të vitit 2023, duke mbuluar 100% të rezervimeve tona.

  Do të vazhdojmë të kryejmë kontrolle të aktivitetit penal për të gjithë vizitorët në SHBA para qëndrimit të tyre të parë dhe do të kontrollojmë nëse të gjithë vizitorët që prenotojnë janë në lista të caktuara monitorimi apo sanksionesh.

  Si pjesë e verifikimit të zgjeruar të identitetit të vizitorëve, kemi bërë edhe disa ndryshime në kriteret e funksionit "Prenoto në çast". Mëso më shumë

  Mëso më shumë detaje rreth verifikimit të identitetit të vizitorit

  Teknologjia e shqyrtimit të rezervimeve

  Në SHBA dhe në Kanada po prezantojmë teknologjinë e shqyrtimit të rezervimeve, e cila ndihmon në zvogëlimin e mundësisë të festave të rrëmujshme dhe dëmtimeve të pronës. E testuam shqyrtimin e rezervimeve në Australi dhe na rezultoi se festat e paautorizuara patën një rënie rreth 35% gjatë periudhës së provës.

  Teknologjia jonë e shqyrtimit vlerëson rreth 100 faktorë të një rezervimi dhe bllokon prenotime të caktuara për të zvogëluar mundësinë e festave të rrëmujshme dhe dëmtimeve të pronës. Planifikojmë ta shtrijmë edhe më tej për të gjitha rezervimet në mbarë botën deri në fillim të vitit 2023.

  Mëso më shumë detaje rreth teknologjisë së shqyrtimit të rezervimeve

  Më shumë mbrojtje nga dëmtimet

  Për më shumë se një dekadë, Airbnb u ka ofruar pritësve të saj mbrojtje nga dëmtimet, më e mira në këtë industri. Sot po shtojmë këto mbrojtje në AirCover për pritësit:

  • 3 milionë dollarë për mbrojtjen nga dëmtimet: Po e trefishojmë mbrojtjen nga dëmtimet nga 1 milion dollarë në 3 milionë dollarë, duke mbuluar jo vetëm banesën tënde, por edhe orenditë brenda saj.
  • Mbrojtja e veprave të artit dhe sendeve me vlerë: Ne mbrojmë një gamë më të gjerë veprash arti, bizhuterish dhe koleksionesh, të cilat mund të riparohen ose zëvendësohen me vlerën e përllogaritur, nëse dëmtohen.
  • Mbrojtja për automjetet dhe varkat: Ne ofrojmë mbrojtje për dëmtimin e makinave, varkave dhe mjeteve të tjera ujore që parkon ose ruan në pronën tënde.

  Mbrojtjet e reja i shtohen këtyre veçorive të përfshira tashmë tek AirCover për pritësit:

  • Linjë sigurie 24-orëshe: Nëse ndodh të ndiesh pasiguri, aplikacioni ynë ofron qasje me një shtypje tek agjentët e sigurisë të trajnuar posaçërisht, ditën dhe natën.
  • Zhdëmtim për kafshët: Paguajmë ne për dëmet e shkaktuara nga vizitorët me katër këmbë.
  • Rimbursim për pastrimin e thelluar: Ne rimbursojmë shërbimet shtesë të pastrimit, të nevojshme pas largimit të një vizitori, si pastrimi profesional i tapeteve.
  • Zhdëmtim për të ardhurat: Ne të rimbursojmë për të ardhurat e humbura, nëse anulon prenotime të konfirmuara në Airbnb për shkak të dëmtimeve nga vizitorët.
  Merr më shumë detaje rreth Mbrojtjes së pritësit nga dëmtimet

  Proces më i thjeshtë rimbursimi

  Na the se procesi i rimbursimit ishte shumë i ndërlikuar. Bazuar edhe në përshtypjet e tua, e kemi thjeshtuar procesin e rimbursimit.

  Nëse një vizitor dëmton ambientin ose sendet e tua personale, mund të vizitosh Qendrën e zgjidhjes së problemeve për të dërguar një kërkesë për rimbursim me vetëm disa hapa dhe më pas të ndjekësh me lehtësi procesin nga dërgimi deri te shlyerja e pagesës. Kërkesa jote do t'i dërgohet fillimisht vizitorit. Nëse vizitori nuk përgjigjet ose nuk paguan brenda 24 orësh, mund të përfshish Airbnb.

  Superpritësit (me listime jashtë shtetit të Uashingtonit në SHBA) përfitojnë gjithashtu një linjë me përparësi dhe rimbursime më të shpejta.

  Sigurimi për përgjegjësinë e pritësit deri në 1 milion dollarë

  Sigurimi për përgjegjësinë e pritësit, pjesë e AirCover për pritësit, të mbron në rastet e rralla kur një vizitor lëndohet ose sendet e veta personale dëmtohen ose vidhen gjatë qëndrimit në ambientin tënd. Ky mbulim përfshin edhe personat që të ndihmojnë me pritjen e vizitorëve, si bashkëpritësit dhe pastruesit.

  Sigurimi për përgjegjësinë e pritësit të mbulon nëse konsiderohesh ligjërisht përgjegjës për:

  • Lëndimin trupor të një vizitori (ose të të tjerëve)
  • Dëmtimin ose vjedhjen e sendeve personale të një vizitori (ose të të tjerëve)
  • Dëmet e shkaktuara nga një vizitor (ose të tjerë) në ambientet e përbashkëta, si sallat e ndërtesës dhe pronat në afërsi

  Nëse të duhet të paraqesësh një kërkesë për dëmshpërblim, mjafton të përdorësh formularin e marrjes së sigurimit për përgjegjësinë. Informacionin që na jep, do t'ia kalojmë siguruesit tonë të besuar të palës së tretë, i cili do t'ia caktojë kërkesën tënde për dëmshpërblim një përfaqësuesi. Ky përfaqësues do ta zgjidhë kërkesën tënde për dëmshpërblim sipas kushteve të policës së sigurimit.

  Nëse je pritës përvojash, mbulohesh nga Sigurimi për përgjegjësinë gjatë përvojave.

  Merr më shumë detaje rreth Sigurimit për përgjegjësinë e pritësit

  Përmirësimet që i janë bërë AirCover për pritësit janë frymëzuar edhe nga kontributi yt, ndaj të inkurajojmë të vazhdosh t'i ndash mendimet e tua me ne.

  Lexo detaje rreth versionit të dimrit 2022 të Airbnb

  Mbrojtja e pritësit nga dëmtimet, Sigurimi për përgjegjësinë e pritësit dhe Sigurimi për përgjegjësinë gjatë përvojave të ofruara nga AirCover për pritësit nuk i mbulojnë pritësit që ofrojnë qëndrime ose përvoja në Japoni, ku zbatohen Sigurimi për pritësit në Japoni dhe Sigurimi për mbrojtjen gjatë përvojave në Japoni ose pritësit që ofrojnë qëndrime përmes Airbnb Travel LLC.Për pritësit që kanë ofruar qëndrime ose përvoja në Kinën kontinentale zbatohet Plani për mbrojtjen e pritësit në Kinë. Ki parasysh se të gjitha shumat limit të mbulimit jepen në USD.

  Sigurimi për përgjegjësinë e pritësit dhe Sigurimi për përgjegjësinë gjatë përvojave nënshkruhen nga siguruesit e palëve të treta. Nëse pret vizitorë në Mbretërinë e Bashkuar, Rregullorja e përgjegjësisë së pritësit dhe ajo e sigurimit për përgjegjësinë gjatë përvojave nënshkruhen nga Zurich Insurance Company Ltd., dhe dakordësohen e lidhen pa asnjë kosto shtesë për pritësit në Mbretërinë e Bashkuar nga Airbnb UK Services Limited, një përfaqësues i Aon UK Limited, i autorizuar dhe i rregulluar nga Autoriteti i Kontrollit Financiar (Financial Conduct Authority). Numri i regjistrit të Aon FCA është 310451. Këtë numër mund ta kontrollosh duke vizituar Regjistrin e Shërbimeve Financiare ose duke kontaktuar FCA-në në numrin 0800 111 6768. Rregullorja e përgjegjësisë së pritësit dhe ajo e përgjegjësisë gjatë përvojave të ofruara brenda Aircover për pritësit rregullohen nga Autoriteti i Kontrollit Financiar, produktet dhe shërbimet e mbetura nuk janë produkte të rregulluara nga Airbnb UK Services Limited. FPAFF609LC

  Mbrojtja e pritësit nga dëmtimet nuk është një sigurim dhe nuk ka lidhje me Sigurimin për përgjegjësinë e pritësit. Për listimet në shtetin e Uashingtonit, detyrimet kontraktuale të Airbnb për Mbrojtjen e pritësit nga dëmtimet mbulohen nga një policë sigurimi e blerë nga Airbnb. Mbrojtja e pritësit nga dëmtimet është subjekt i kushteve të përgjithshme dhe përjashtimeve.

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

  Airbnb
  11 maj 2022
  A ishte e dobishme kjo?