Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

Sa faturon Airbnb për pritësit?

Lexo detajet rreth tarifave të shërbimit për pritësit dhe vizitorët.
Nga Airbnb, më 16 nën 2020
Lexim 5-minutësh
Përditësuar më 14 mar 2023

Veçantitë

 • Shumica e pritësve paguajnë një tarifë shërbimi prej 3% të nëntotalit të prenotimit

 • Vizitorët zakonisht paguajnë një tarifë shërbimi prej rreth 14% të nëntotalit të prenotimit

 • Këto tarifa ndihmojnë Airbnb të mbështesë pritësit dhe të drejtojë operacionet e saj

Për shumë njerëz, pritja e vizitorëve është një mënyrë për të fituar para duke u lidhur ndërkohë me udhëtarë nga e gjithë bota. Por sa faturon Airbnb dhe si ndikon kjo tek pritësit dhe vizitorët?

Me një kuptim të qartë se çfarë janë tarifat e shërbimit të Airbnb dhe arsyen pse i kemi ato, mund të vendosësh një strategji çmimesh që të përshtatet ty dhe ambientit tënd.

Sa faturon Airbnb?

Shumica e pritësve paguajnë një tarifë fikse shërbimi prej 3% të nëntotalit të prenotimit. Nëntotali është çmimi yt për natë, plus çdo tarifë me zgjedhje që i faturon vizitorëve, si tarifa e pastrimit dhe nuk përfshin tarifat dhe taksat e Airbnb. Vizitorët zakonisht paguajnë një tarifë shërbimi prej rreth 14% të nëntotalit të prenotimit.

Pra, nëse tarifon 100 dollarë për natë për një qëndrim prej 3 netësh, plus 60 dollarë për një tarifë pastrimi, nëntotali i prenotimit tënd është 360 dollarë. Tarifa e shërbimit të pritësit, që përgjithësisht është 3% e nëntotalit të prenotimit (10,80 dollarë), zbritet nga fitimet e tua dhe vizitorëve u faturohet një tarifë shërbimi prej 14% (50,40 dollarë) e cila përfshihet në çmimin total që paguajnë. Në këtë shembull:

 • Ti do të fitoje 349,20 dollarë
 • Vizitori do të paguante $ 410,40 dollarë.

Tarifat e shërbimit të Airbnb janë konkurruese dhe nuk kemi tarifë për përpunimin e pagesave. Kjo u lejon pritësve të mbajnë një pjesë më të madhe të fitimeve të tyre.

Shumica e pritësve paguajnë një tarifë fikse shërbimi prej 3% të nëntotalit të prenotimit.

Pse Airbnb vendos tarifa shërbimi?

Ne mbështetemi te tarifat për t'i mundësuar Airbnb të funksionojë pa probleme dhe për të mbuluar kostot e produkteve dhe shërbimeve që të ndihmojnë të lëshosh me qira hapësirën tënde, ku përfshihen:

 • Asistenca e klientit 24/7
 • Marketing për vizitorët nëpërmjet Google, mediave sociale e më shumë
 • Mbrojtje për vete dhe për ambientin tënd
 • Materiale burimore edukuese për pritësit

Kontrollo videon e mësipërme për të mësuar më shumë rreth tarifave.

A janë vizitorët të vetëdijshëm për këto tarifa?

Po. Tarifat e shërbimeve, tarifat e pastrimit, tarifat për vizitorët shtesë dhe për kafshët shtëpiake, u shfaqen vizitorëve së bashku me taksat lokale, nëse aplikohen, dhe çmimin total që do të paguajnë.
Njohuria mbi zbërthimin e plotë të çmimit tim më ndihmon ta mbaj çmimin tim përfundimtar konkurrues. Kjo përkthehet në vizitorë më të kënaqur dhe recensione më të mira.
Oliver,
Bruklin, Nju Jork

Ku mund ta gjej shumën që do të paguajnë vizitorët?

Pasi një rezervim të konfirmohet, në detajet e rezervimit të pritësit dhe në emailin e konfirmimit të prenotimit, çmimi i zbërthyer do të përfshijë të gjitha tarifat që aplikohen, në mënyrë që të dallosh qartë:

 • Tarifat dhe taksat që mblidhen nga Airbnb
 • Çdo tarifë që vendoset me zgjedhje (si tarifa e pastrimit)
 • Çmimi total që do të paguajnë vizitorët
 • Shlyerja e pagesës që do të marrësh

Kjo do të thotë se nuk do të të duhet kurrë të kërkosh çmimin përfundimtar kur t'u përgjigjesh pyetjeve të vizitorëve ose kur të bësh ndryshime. Kur e di se çfarë paguajnë vizitorët, bëhet më e lehtë të menaxhosh strategjinë e çmimeve, rimbursimet, anulimet dhe kërkesat për rezervim.

Duke lëvizur nga pjesa e sipërme e ekranit të detajeve të rezervimit, gjej pagesën e vizitorit dhe shlyerjen e pagesës tënde.

Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

Veçantitë

 • Shumica e pritësve paguajnë një tarifë shërbimi prej 3% të nëntotalit të prenotimit

 • Vizitorët zakonisht paguajnë një tarifë shërbimi prej rreth 14% të nëntotalit të prenotimit

 • Këto tarifa ndihmojnë Airbnb të mbështesë pritësit dhe të drejtojë operacionet e saj

Airbnb
16 nën 2020
A ishte e dobishme kjo?