Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Çfarë është funksioni "Prenoto në çast"

  Funksioni "Prenoto në çast" mund ta lehtësojë procesin e prenotimit dhe ta bëjë listimin të spikatë.
  Nga Airbnb, më 14 dhj 2020
  Lexim 4-minutësh
  Përditësuar më 17 nën 2022

  Veçantitë

  Mjete për më shumë qetësi mendore

  Pse mund të marrësh ende kërkesa prenotimi

  Pse disa pritës nuk e përdorin funksionin "Prenoto në çast"

  Besueshmëria është thelbësore për përdorimin e funksionit "Prenoto në çast"

  Veçantitë

  Airbnb
  14 dhj 2020
  A ishte e dobishme kjo?