MBROJTJA E PRITËSIT

Garancia e pritësit të Airbnb

Nëse një vizitor të dëmton ambientin apo sendet e tua gjatë qëndrimit dhe nuk të rimburson, mund të mbulohesh deri në 1 000 000 dollarë për dëmtimin e pronës.

Nëse një vizitor të dëmton ambientin apo sendet e tua gjatë qëndrimit dhe nuk të rimburson, mund të mbulohesh deri në 1 000 000 dollarë për dëmtimin e pronës.

Aplikohet automatikisht për pritësit në nivel global*
Mbron pritësit nga momenti i regjistrimit deri në atë të çregjistrimit
Të pakrahasueshëm në industrinë e udhëtimeve

*Doesn’t apply to hosts who offer accommodations through Airbnb Travel, LLC, hosts in mainland China, hosts in Japan, hosts of experiences, or hosts of adventures.

Çfarë mbulon mbrojtja?

Garancia e pritësit të Airbnb mund të mbrojë:

  • Dëmtime të ambientit të shkaktuara nga vizitorët
  • Dëmtime të sendeve personale të shkaktuara nga vizitorët
  • Dëme të shkaktuara nga kafsha ndihmëse e vizitorit

Garancia e pritësit të Airbnb nuk mbron:

  • Vjedhjen e parave dhe letrave me vlerë (p.sh.: libreza kursimi, certifikata aksionesh)
  • Dëmtime të shkaktuara nga konsumimi i zakonshëm
  • Lëndime trupore ose dëmtime të pronës për vizitorët ose të tjerët (ato mund të mbulohen nga Sigurimi për mbrojtjen e pritësit)

Prit vizitorë në qetësi të plotë

Verifikimi i identitetit

Mund të kërkosh që vizitorët të verifikojnë identitetin përpara se të konfirmojmë prenotimin e tyre. Vizitorëve mund t'u duhet të dërgojnë të dhëna personale për verifikim nga Airbnb, siç është dokumenti zyrtar i identifikimit.

Komunikim i sigurt

Nëse ndodh një incident, platforma jonë e sigurt e mesazheve të mundëson komunikimin me vizitorët për zgjidhjen e problemeve. Nëse nuk mund të arrihet një zgjidhje, do të të ndihmojmë përmes Garancisë së pritësit.

Asistencë 24/7

Nëse të ndodh diçka ty, pronës apo vizitorëve të tu, ke mbështetjen e ekipit tonë global të Asistencës së komunitetit.

Garancia e pritësit ishte një nga gjërat që më ndihmoi të marr vendimin për t'u bërë pjesë e Airbnb, sepse nëse ka dëme apo probleme, mund të mbështetem tek ajo."
Garancia e pritësit ishte një nga gjërat që më ndihmoi të marr vendimin për t'u bërë pjesë e Airbnb, sepse nëse ka dëme apo probleme, mund të mbështetem tek ajo."

Dennis, pritës në Londër

Dennis, pritës në Londër

Garancia e pritësit ishte një nga gjërat që më ndihmoi të marr vendimin për t'u bërë pjesë e Airbnb, sepse nëse ka dëme apo probleme, mund të mbështetem tek ajo."
Garancia e pritësit ishte një nga gjërat që më ndihmoi të marr vendimin për t'u bërë pjesë e Airbnb, sepse nëse ka dëme apo probleme, mund të mbështetem tek ajo."

Dennis, pritës në Londër

Dennis, pritës në Londër

Jemi të angazhuar për të krijuar një komunitet të sigurt dhe të besueshëm anembanë botës.

Jemi të angazhuar për të krijuar një komunitet të sigurt dhe të besueshëm anembanë botës.

Sugjerim për sigurinë: Shqyrto profilet e vizitorëve

Nëse do të mësosh më shumë për një vizitor para se t'ia pranosh kërkesën, kontrolloja profilin ose lexo recensionet nga pritësit e kaluar. Pritësit dhe vizitorët mund ta recensojnë njëri-tjetrin vetëm pas largimit të vizitorit, në mënyrë që të jemi të sigurt që përshtypjet bazohen në rezervime reale.

Sugjerim për sigurinë: Shqyrto profilet e vizitorëve

Nëse do të mësosh më shumë për një vizitor para se t'ia pranosh kërkesën, kontrolloja profilin ose lexo recensionet nga pritësit e kaluar. Pritësit dhe vizitorët mund ta recensojnë njëri-tjetrin vetëm pas largimit të vizitorit, në mënyrë që të jemi të sigurt që përshtypjet bazohen në rezervime reale.

Si të paraqesësh një kërkesë për rimbursim

1. Mblidh prova të dëmit

Këtu mund të përfshihen fotografi, video, parashikime dhe/ose mandatpagesa.

2. Kontakto vizitorin tënd përmes Qendrës së zgjidhjes së problemeve

Kërko rimbursim brenda 14 ditëve nga momenti i pagesës ose para regjistrimit të vizitorit të radhës, cilado të ndodhë më parë. Do të ketë 72 orë kohë për t'iu përgjigjur kërkesës tënde.

3. Rimburso ose kërko ndërhyrjen e Airbnb

Nëse vizitori nuk dëshiron të paguajë shumën e plotë, mund të kesh të drejtën për rimbursim në kuadër të Garancisë së pritësit të Airbnb. Një specialist i asistencës do të të udhëzojë gjatë procesit.

Airbnb's Host Guarantee is subject to certain terms, conditions, and exclusions. Visit our Host Guarantee Terms and Conditions to learn more.

Airbnb’s Host Guarantee is not an insurance policy, and not all property damage caused by guests is within its terms. If you want more protection, you’re encouraged to purchase personal insurance that will cover property damage not protected by the Host Guarantee.

Përgjigjet e pyetjeve të tua

Çfarë është Garancia e pritësit të Airbnb?

Garancia e pritësit në Airbnb i siguron pritësit një mbrojtje deri në 1 000 000 dollarë për dëmet në pronën e siguruar, në rastet e rralla kur dëmet e shkaktuara nga vizitorët e tejkalojnë kaparin e garancisë ose kur nuk ka kapar garancie.

Programi i Garancisë së pritësit nuk ofron mbulim me para në dorë dhe letra me vlerë, koleksione, vepra të rralla arti, bizhuteri, kafshë shtëpiake ose përgjegjësi civile. U rekomandojmë pritësve të sigurojnë ose të heqin sendet me vlerë kur lëshojnë me qira ambientin e tyre. Programi gjithashtu nuk mbulon humbjen ose dëmtimin e pronës për shkak të konsumimit. Mëso më shumë

Çfarë është Sigurimi për mbrojtjen e pritësit?

Programi i Sigurimit për mbrojtjen e pritësit ofron mbulim parësor të përgjegjësisë deri në 1 000 000 $ për çdo rast, nëse ka ankesa nga një palë e tretë për lëndime trupore ose dëmtime të pronës që lidhen me një qëndrim në Airbnb.

Ky mbulim ka një kufi maksimal prej 1 000 000 dollarësh për çdo vendndodhje listimi dhe mund të aplikohen kushte, kufizime dhe përjashtime të caktuara. Mëso më shumë

Cili është dallimi midis Garancisë së pritësit 
dhe Sigurimit për mbrojtjen e pritësit të Airbnb?

Garancia e pritësit dhe Sigurimi për mbrojtjen e pritësit janë dy programe të ndryshme që Airbnb i ofron për të ndihmuar pritësit me mbulimin e rasteve të dëmtimeve ose lëndimeve.

Garancia e pritësit: Ky program i Airbnb është krijuar për ta mbrojtur pritësin në rastet e rralla të dëmtimit të pronës, njësisë apo banesës nga një vizitor që qëndron aty. Garancia e pritësit nuk është sigurim dhe nuk e zëvendëson sigurimin e pronarit ose të qiradhënësit.

Sigurimi për mbrojtjen e pritësit: Ky program është sigurim dhe është krijuar për të mbuluar pritësit në rastin e ankesave nga palë të treta për lëndime trupore ose dëmtime të pronës. Programi i Sigurimit për mbrojtjen e pritësit është në dispozicion të pritësve pavarësisht marrëveshjeve të tjera të sigurimit, por do të veprojë si mbulim parësor sigurimi vetëm për incidentet që lidhen me një qëndrim në Airbnb. Mëso më shumë

Si mund të kërkoj rimbursim sipas Garancisë së pritësit?

Pritësit dhe vizitorët i zgjidhin vetë shpesh problemet në Qendrën e zgjidhjes së problemeve​. Nëse nuk e ke bërë akoma, kontakto fillimisht me vizitorin për ta njoftuar për ankesën tënde e më pas dërgo një kërkesë për pagesë në Qendrën e zgjidhjes së problemeve.

Nëse nuk mund ta zgjidhësh çështjen me vizitorin: Njihu fillimisht me kushtet e përgjithshme të Garancisë së pritësit. Ki parasysh se kërkesat duhet të dërgohen 14 ditë nga çregjistrimi i vizitorit ose para se të regjistrohet vizitori e radhës, cilado të ndodhë më parë. Mëso më shumë

Si funksionon sigurimi i pronarit të banesës në Airbnb?

Sigurimi për mbrojtjen e pritësit të Airbnb do të shërbejë si sigurimi parësor, i cili ofron mbulim për përgjegjësinë e pritësve dhe, aty ku është e vlefshme, edhe të pronarëve të tyre, në varësi të kushteve, kufizimeve dhe përjashtimeve të caktuara.

Nëse ke pyetje se si ndërthuret kjo policë me sigurimin e pronarëve apo të qiradhënësve, duhet të kontaktosh me ofruesin e sigurimit tënd. Disa nga policat i mbrojnë pronarët e banesave dhe qiradhënësit nga padi të caktuara që rezultojnë nga lëndimi i një vizitori, ndërsa disa të tjera jo. Edhe pse përgjegjësitë që burojnë nga një qëndrim në Airbnb duhet të mbulohen nga polica e Sigurimit për mbrojtjen e pritësit, është mirë që t'ia bësh të ditur kompanisë së sigurimit që po zhvillon një aktivitet qiradhënieje në ambientin tënd. Mëso më shumë

A vlen Garancia e pritësit për listimet e Open Homes?

Po. Garancia e pritësit të Airbnb i ofron pritësit një mbrojtje deri në 1 000 000 dollarë për dëme në pronën e siguruar, në rastet e rralla kur dëmet nga vizitorët e tejkalojnë shumën e kaparit të garancisë ose kur nuk ka kapar garancie. Garancia e pritësit është e vlefshme për të gjitha qëndrimet e prenotuara në Airbnb, duke përfshirë qëndrimet e Open Homes. [Mëso më shumë] (/help/article/1952/does-the-host-guarantee-apply-to-open-homes)

Je gati të fillosh me pritjen e vizitorëve?

Je gati të fillosh me pritjen e vizitorëve?