Kalo te përmbajtja
    Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
    Përditësim për COVID-19
    Për të zbuluar mundësitë e anulimit dhe të rimbursimit, zgjidh një rezervim në faqen "Udhëtime". Rregullorja e rrethanave lehtësuese zbatohet vetëm për rezervime të caktuara. Nëse regjistrimi është pas datës 15 shtator, kthehu sërish këtu më 15 gusht 2020 për t'u njohur me përditësimet.

    Kufizimet e udhëtimit dhe këshillat zyrtare të qeverisë

    Kontrolloni linqet e mëposhtëm për të lexuar urdhrat dhe dekretet qeveritare në lidhje me COVID-19. Masat qeveritare ndryshojnë vazhdimisht, ndaj kontrolloni shpesh për përditësime dhe bazohuni në komunikimet e qeverisë tuaj vendore dhe kombëtare për informacionet më të fundit.