Sugjerimet do të shfaqen pasi të kesh shkruar të dhënat e kërkimit. Përdor shigjetat lart e poshtë për t'i shqyrtuar. Shtyp "enter" për të zgjedhur. Nëse përzgjedhja është një frazë, kjo frazë do të dërgohet për kërkim. Nëse sugjerimi është një link, shfletuesi do të shkojë në atë faqe.
Kushtet ligjore

Kushtet e përgjithshme të kartës dhuratë në Europë

Përditësuar për herë të fundit më 1 prill 2024

Këto Kushte të përgjithshme të kartës dhuratë në Evropë zbatohen për ty nëse vendi yt i banimit ose i selisë është brenda Zonës Ekonomike Evropiane ("EEA") ose në Zvicër. Nëse vendbanimi ose selia jote është jashtë EEA-së ose Zvicrës, gjej kushtet e kartës dhuratë që zbatohen për ty.

Këto Kushte të përgjithshme të kartës dhuratë në Evropë ("Kushtet e kartës dhuratë") rregullojnë përdorimin e kartave dhuratë të Airbnb ("Kartat dhuratë") në platformën e Airbnb. Përdorimi i kartave dhuratë dhe shërbimeve të disponueshme përmes platformës së Airbnb do t'i nënshtrohen Kushteve të shërbimit të Airbnb ("Kushtet"). Nëse vëren një term të papërcaktuar në këto Kushte të kartës dhuratë, ai ka të njëjtin përkufizim si te Kushtet.

Kërkesa dhe përdorimi

Për të përdorur një kartë dhuratë, duhet të kesh një llogari në Airbnb në pozitë të mirë. Mund të shtosh një kartë dhuratë në llogarinë tënde të Airbnb duke vizituar: airbnb.fr/cadeau (Francë); airbnb.it/gift (Itali); airbnb.de/einloesen (Gjermani); airbnb.es/regalo (Spanjë – Spanjisht); airbnb.cat/regal (Spanjë – Katalançe); airbnb.at/einloesen (Austri – Gjermanisht); fr.airbnb.be/cadeau (Belgjikë – Frengjisht); airbnb.be/cadeau (Belgjikë – Hollandisht); airbnb.fi/lahja (Finlandë); airbnb.ie/gift (Irlandë); airbnb.nl/cadeau (Hollandë); airbnb.se/present (Suedi); hr.airbnb.com/gift (Kroaci); airbnb.com.ee/gift (Estoni); airbnb.gr/gift (Greqi); airbnb.lv/gift (Letoni); airbnb.lt/gift (Lituani); airbnb.lu/gift (Luksemburg – Frengjisht); de.airbnb.lu/gift (Luksemburg – Gjermanisht); airbnb.pt/gift (Portugali); sk.airbnb.com/gift (Sllovaki); airbnb.si/gift (Slloveni). 

Me shtimin e kartës dhuratë në llogarinë tënde në Airbnb, e gjithë vlera e kartës dhuratë do të shfaqet në llogari si "Gjendja e kartës dhuratë". Gjendjet e kartës dhuratë mund të përdoren për blerjen e shërbimeve të ofruara nga Airbnb Ireland UC dhe bashkëpunëtorët e tyre përmes platformës së Airbnb. Në EEA, gjendja e kartës dhuratë mund të përdoret vetëm për të paguar për një akomodim. Çdo prenotim i bërë me kartën dhuratë do të zbritet nga gjendja e kartës dhuratë dhe çdo gjendje e papërdorur e saj do të mbetet në llogarinë tënde në Airbnb derisa të përdoret. Nëse një blerje e tejkalon gjendjen e kartës dhuratë, shuma e mbetur si detyrim do të paguhet me një mënyrë tjetër pagimi. Gjendja e kartës dhuratë mund të të shfaqet duke hyrë në llogarinë tënde në Airbnb.

Asnjë lloj tarife nuk zbatohet për kartat dhuratë, si dhe kartat dhuratë dhe gjendjet e kartave dhuratë nuk skadojnë. Këto kushte të kartës dhuratë mbeten të vlefshme derisa të jetë shpenzuar e gjithë gjendja e kartës dhuratë.

Kufizimet

Kartat dhuratë të blera në Evropë mund të përdoren vetëm nga individë që banojnë në shtetet e mëposhtme: Francë, Itali, Spanjë, Gjermani, Austri, Belgjikë, Finlandë, Irlandë, Holandë, Suedi, Kroaci, Estoni, Greqi, Letoni, Lituani, Luksemburg, Portugali, Sllovaki dhe Slloveni. Duhet të kesh gjithashtu një mënyrë të vlefshme pagimi të lëshuar në shtetin ku banon.

Kartat dhuratë nuk mund të përdorën kundrejt tarifimeve për ndryshimet e rezervimeve ekzistuese ose për të blerë karta të tjera dhuratë. Kartat dhuratë nuk mund të ringarkohen, të rishiten, të transferohen kundrejt një vlere ose të konvertohen në para në dorë, përveçse në masën e kërkuar me ligj. Për kartat dhuratë të blera në internet (por jo në dyqan), ke të drejtën e tërheqjes (ndonjëherë referuar si "periudha e tolerimit") për 14 ditë pas blerjes. Me shtimin e kartës dhuratë në llogarinë tënde Airbnb, periudha e tolerimit përfundon menjëherë dhe vlera e kartës dhuratë nuk mund t'i transferohet një personi apo një llogarie tjetër në Airbnb. Gjendja e kartës dhuratë në një llogari në Airbnb nuk mund të tërhiqet në para apo t'i transferohet një llogarie tjetër në Airbnb.

Rreziku i humbjes

Duhet të kujdesesh për kartat dhuratë njësoj si për paratë. Pasi i dërgojmë elektronikisht blerësit apo marrësit të caktuar një kartë dhuratë në format dixhital, ose nëse i dorëzojmë blerësit apo marrësit të caktuar një kartë dhuratë fizike, në të dy rastet rreziku dhe përgjegjësia e humbjes së kartave dhuratë do t'i kalojë blerësit. Ne nuk mbajmë përgjegjësi nëse një kartë dhuratë humbet, vidhet, shkatërrohet ose përdoret pa lejen tënde.

Mashtrimi

Airbnb ruan të drejtën të marrë çdo masë, duke përfshirë refuzimin për të lëshuar ose për të mbajtur një kartë dhuratë në rast se dyshohet për mashtrim. Do të kemi të drejtë të mbyllim llogarinë e një anëtari dhe të tarifojmë mënyrat alternative të pagesës, nëse një kartë dhuratë e marrë në mënyrë mashtruese aplikohet dhe/ose përdoret për të bërë blerje në platformën Airbnb.

Kufizimi i përgjegjësisë

Në rast se karta dhuratë nuk është funksionale, mënyra e vetme e rregullimit dhe përgjegjësia jonë e vetme është zëvendësimi i kësaj karte dhuratë, përveçse kur parashikohet ndryshe nga ligji i zbatueshëm në fuqi.

Përfundimi; heqja dorë

Të drejtat e tua për kartën dhuratë do të përfundojnë nëse kryen një shkelje materiale të kushteve të kartës dhuratë ose nëse llogaria jote e Airbnb mbyllet ose pezullohet. Pas përfundimit duhet të ndalosh të gjitha përdorimet e kartës dhuratë dhe mund të ta revokojmë qasjen në të gjitha gjendjet e kartës. Nëse nuk arrijmë të insistojmë ose të të detyrojmë të respektosh këto kushte të kartës dhuratë, kjo nuk përbën një heqje dorë nga asnjë prej të drejtave tona.

Mosmarrëveshjet

Çdo mosmarrëveshje ose pretendim që lidhet në ndonjë mënyrë me kartat dhuratë do të zgjidhet në përputhje me ligjin e zbatueshëm dhe seksionin e juridiksionit të kushteve.

Kushtet e përgjithshme

Në EEA, kartat dhuratë lëshohen nga:

Airbnb Ireland UC  
8 Hanover Quay 
Dublin 2, D02 DP23  
Irlandë

Duke lëshuar kartat dhuratë, Airbnb Ireland UC ofron shërbime pagese (që do të thotë lëshimin e mjeteve të pagesës dhe ekzekutimin e urdhërpagesave) të cilat mund të përdoren vetëm për të blerë një përzgjedhje shumë të kufizuar shërbimesh.

Gjej informacionin e kartës dhuratë ose gjendjen e kartës dhuratë duke hyrë në llogarinë tënde të Airbnb ose duke na kontaktuar në:

  • +44 2033181111 (Anglisht)
  • +33 184884000 (Frëngjisht)
  • +49 30 30 80 83 80 (Gjermanisht)
  • +39 0699366533 (Italisht)
  • +34 911234567 (Spanjisht)

Këto Kushte të kartës dhuratë rregullohen dhe interpretohen në përputhje me ligjin irlandez dhe blerja, marrja dhe/ose përdorimi i një karte dhuratë i nënshtrohet ligjit irlandez, përveçse nëse specifikohet ndryshe në ligjin e zbatueshëm dhe në seksionin e juridiksionit të kushteve. Airbnb mund t'i ndryshojë në çdo kohë këto kushte të kartës dhuratë. Çdo ndryshim i këtyre kushteve të kartës dhuratë do të bëhet për arsye të rëndësishme, të tilla si ndryshimi i një ligji të zbatueshëm ose i funksionalitetit të kartës dhuratë. Kur të bëjmë ndryshme materiale në kushtet e kartës dhuratë, do të postojmë kushtet e përditësuara të kartës dhuratë në platformën e Airbnb dhe në krye të këtyre kushteve të kartës dhuratë do të përditësojmë datën nën zërin "Përditësimi i fundit". Do të të njoftojmë edhe me email për çdo ndryshim të paktën 30 ditë para datës së hyrjes në fuqi të tyre dhe do të të informojmë për të drejtën tënde për të ndërprerë marrëveshjen e Kushteve të shërbimit me Airbnb. Nëse nuk e ndërpret marrëveshjen me Airbnb përpara datës së hyrjes në fuqi të kushteve të përditësuara të kartës dhuratë, qasja ose përdorimi në vijim i platformës së Airbnb do të nënkuptojë pranimin e kushteve të përditësuara të kartës dhuratë. Të gjitha kushtet e përgjithshme janë të zbatueshme në masën e lejuar nga ligji.

Artikuj të ngjashëm

Kërko ndihmë për rezervimet, llogarinë e më shumë.
Hyr ose regjistrohu