Sigurimi i pritësit në Japoni

Sigurimi i pritësit në Japoni

Mbrojtje për çdo pritës. Çdo listim. Çdo herë.

Çfarë mbulohet?

Sigurimi i pritësit në Japoni mund të ofrojë mbulim deri në 100 000 000 jen japonez nëse prona ose një listim në pronësi të pritësit është dëmtuar për shkak të qëndrimit të vizitorit. Ai mund të ofrojë mbulim edhe kur pritësit i ngarkohet përgjegjësi ose shpenzime për dëmtimet e pronës ose lëndimet trupore të vizitorit apo të një pale të tretë.

Çfarë mbulohet?

Sigurimi i pritësit në Japoni mund të ofrojë mbulim deri në 100 000 000 jen japonez nëse prona ose një listim në pronësi të pritësit është dëmtuar për shkak të qëndrimit të vizitorit. Ai mund të ofrojë mbulim edhe kur pritësit i ngarkohet përgjegjësi ose shpenzime për dëmtimet e pronës ose lëndimet trupore të vizitorit apo të një pale të tretë.

Çfarë mbulohet?

Sigurimi i pritësit në Japoni mund të ofrojë mbulim deri në 100 000 000 jen japonez nëse prona ose një listim në pronësi të pritësit është dëmtuar për shkak të qëndrimit të vizitorit. Ai mund të ofrojë mbulim edhe kur pritësit i ngarkohet përgjegjësi ose shpenzime për dëmtimet e pronës ose lëndimet trupore të vizitorit apo të një pale të tretë.

Sigurimi i pritësit në Japoni mund të mbulojë:

  • Rastet kur listimi në pronësi të pritësit është dëmtuar për shkak të qëndrimit të vizitorit
  • Rastet kur pritësi konsiderohet përgjegjës për lëndimet trupore të vizitorit ose të një pale të tretë
  • Rastet kur pritësit i kërkohet të mbajë përgjegjësi për dëmtimet e pronës së vizitorit ose të një pale të tretë
  • Mbulimi i shpenzimeve në rastet kur pritësit i ngarkohen disa shpenzime për dëmtimet e pronës ose lëndimet trupore të vizitorit ose të një pale të tretë
  • Shpenzime për rivendosjen e pronës që është njollosur ose kërkon heqjen e erës

Sigurimi për pritësit në Japoni nuk mbulon:

  • Para në dorë dhe letra me vlerë të pritësit
  • Dëmi i shkaktuar për shkak të një veprimi të qëllimshëm nga pritësi
  • Konsumim i arsyeshëm
  • Shpenzime të zakonshme për pastrim
Mbulimi i sigurimit është i kufizuar për pritësit e qëndrimeve në Japoni. Pritësit duhet të licencohen ose përndryshe të lejohen të zhvillojnë biznesin e qiradhënies së banesave në përputhje me ligjin në fuqi, në mënyrë që të zbatohet mbulimi. Pritësit që kërkojnë pagesa në bazë të Sigurimit të pritësit në Japoni bien dakord të bashkëpunojnë me Airbnb dhe me kompaninë e sigurimeve, duke përfshirë vënien në dispozicion të dokumentacionit të dëmit të pretenduar dhe duke rënë dakord për inspektime në raste të rralla kur është e nevojshme.

Disa lloje të pronës janë subjekt i mbrojtjes së kufizuar. Pritësit mund të sigurojnë ose të heqin sendet me vlerë kur lëshojnë me qira listimin dhe të konsiderojnë mundësinë e sigurimit të pavarur për të mbuluar artikuj të tillë.

Pagesat e Sigurimit të pritësit në Japoni i nënshtrohen kushteve, kufizimeve dhe përjashtimeve të caktuara. Për më shumë informacion, vizito faqen përmbledhëse të Sigurimit të pritësit në Japoni.

Për të kërkuar një kopje të policës së sigurimit, kontakto Aon Japan Ltd. dhe përfshi informacionin e llogarisë tënde në Airbnb.

Si të paraqesësh një kërkesë për dëmshpërblim

Si të paraqesësh një kërkesë për dëmshpërblim

Për pritësit që kërkojnë dëmshpërblim për sendet e tyre personale dhe/ose listimin në pronësi:

Për pritësit që kërkojnë dëmshpërblim për
sendet personale dhe/ose listimin në pronësi:

Për pritësit që kërkojnë dëmshpërblim për
sendet personale dhe/ose listimin në pronësi:

1. Mblidh prova të dëmit

Këtu mund të përfshihen fotografi, video, parashikime dhe/ose mandatpagesa të këtyre artikujve.

2. Kontakto menjëherë vizitorin nëpërmjet Qendrës së zgjidhjes së problemeve

Kur të kërkohet të zgjedhësh një arsye për problemin, zgjidh: "Artikuj të dëmtuar ose të humbur". Vizitori do të ketë mundësinë të përgjigjet. Nëse vizitori nuk përgjigjet brenda 72 orësh, mund të kërkosh ndihmë nga Airbnb.

3. Rimburso ose kërko ndërhyrjen e Airbnb

Nëse vizitori nuk dëshiron ta paguajë shumën e plotë, mund të kesh të drejtën për rimbursim në kuadër të Sigurimit të pritësit në Japoni. Pas kontaktimit me Airbnb, një specialist i asistencës do të të udhëzojë gjatë procesit.

Për pritësit e ngarkuar me përgjegjësi ose
shpenzime të tjera:


Në rastet e rralla kur një vizitor ose një palë e tretë lëndohet ose sendet e tij dëmtohen ose vidhen dhe ti je ligjërisht përgjegjës ose bëhen shpenzime të cilat duhet të kompensohen, duhet të kontaktosh Asistencën e komunitetit. Pas marrjes së dokumentacionit dhe informacionit mbështetës, rasti do të transferohet nga Airbnb te korrieri ynë i siguracionit të palëve të treta dhe administratori i tyre i kërkesave për dëmshpërblim të palëve të treta.
Kontakto asistencën e komunitetit

Për pritësit e ngarkuar me përgjegjësi ose
shpenzime të tjera:


Në rastet e rralla kur një vizitor ose një palë e tretë lëndohet ose sendet e tij dëmtohen ose vidhen dhe ti je ligjërisht përgjegjës ose bëhen shpenzime të cilat duhet të kompensohen, duhet të kontaktosh Asistencën e komunitetit. Pas marrjes së dokumentacionit dhe informacionit mbështetës, rasti do të transferohet nga Airbnb te korrieri ynë i siguracionit të palëve të treta dhe administratori i tyre i kërkesave për dëmshpërblim të palëve të treta.
Kontakto asistencën e komunitetit

Përgjigjet e pyetjeve të tua

Përgjigjet e pyetjeve të tua

img

Je gati ta bësh banesën tënde Airbnb?