Ke pyetje për pritjen e vizitorëve?

Merr ndihmë individuale falas nga pritësit më të mirë të Airbnb

Sugjerime dhe
udhëzime personale
Të kemi lidhur me një superpritës me përvojë për t'iu përgjigjur të gjitha pyetjeve të tua, kurdo që është më e përshtatshme për ty.
Ndihmë praktike për
publikimin e ambientit tënd
Superpritësi do të të ndihmojë të krijosh listimin tënd dhe do të të japë këshilla për të bërë fotografi, për të përshkruar hapësirën tënde e të tjera.
Përgatitu për vizitorin tënd
të parë
Do të marrësh mbështetjen dhe drejtimin që të duhet për të mirëpritur vizitorë dhe për të fituar recensionin tënd të parë fantastik.

Superpritësi do të jetë aty në çdo hap

Hapi 1
Takohu me superpritësin tënd
Imaan 10:21
Përshëndetje! Më pëlqen që jam pritës dhe kam shumë dëshirë të mësoj më shumë rreth teje dhe ambientit tënd.

Më shumë mënyra për të filluar me pritjen e vizitorëve

Pavarësisht se nga fillon, kemi sugjerime, video dhe udhëzues për çdo hap.