Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  10 pikat kryesore nga versioni i dimrit 2022 i Airbnb

  Mëso rreth 10 përmirësimeve që kemi krijuar vetëm për pritësit.
  Nga Airbnb, më 16 nën 2022
  Lexim 7-minutësh
  Përditësuar më 21 korr 2023

  AirCover për pritësit

  Rregullat bazë për vizitorët

  Zbulo përmirësimet e sistemit

  Pagesë e shpejtë

  Kategoritë e Airbnb

  Airbnb
  16 nën 2022
  A ishte e dobishme kjo?