PËRMBLEDHJE E SIGURIMIT NË JAPONI

Sigurimi gjatë përvojës

PËRMBLEDHJE E SIGURIMIT NË JAPONI

Sigurimi gjatë përvojës

Çfarë është Sigurimi gjatë përvojës?

Programi i Sigurimit gjatë përvojës u ofron pritësve të përvojave mbulim për përgjegjësinë për lëndime fizike ose dëmtime të pronës që pësojnë vizitorët ose palë të treta për shkak të një aksidenti gjatë një përvoje të ofruar nga pritësi. Programi ynë i Sigurimit gjatë përvojës nuk i mbulon pritësit për dëmtimin ose humbjen e sendeve të tyre personale gjatë një përvoje.

Programi ynë i Sigurimit gjatë përvojës në Japoni ofron mbulim sipas një police të lëshuar nga Sompo Japan Insurance Inc. pa kosto shtesë për pritësit.

Për të mësuar se si të dërgosh një kërkesë për pagesë në kuadër të programit të Sigurimit për mbrojtjen gjatë përvojës, lexo informacionin e mëposhtëm.

Shtetet e përfshira
Programi ynë i Sigurimit gjatë përvojës mbulon pritës në mbarë botën, me përjashtim të juridiksioneve që u nënshtrohen ligjeve të sanksioneve amerikane.

Sigurimi gjatë përvojës në Japoni ofrohet nën një policë të veçantë nga Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

Mund të zbatohen shuma kufi dhe kushte të ndryshme mbulimi.

Shtetet e përfshira
Programi ynë i Sigurimit gjatë përvojës mbulon pritës në mbarë botën, me përjashtim të juridiksioneve që u nënshtrohen ligjeve të sanksioneve amerikane.

Sigurimi gjatë përvojës në Japoni ofrohet nën një policë të veçantë nga Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

Mund të zbatohen shuma kufi dhe kushte të ndryshme mbulimi.

Shtetet e përfshira
Programi ynë i Sigurimit gjatë përvojës mbulon pritës në mbarë botën, me përjashtim të juridiksioneve që u nënshtrohen ligjeve të sanksioneve amerikane.

Sigurimi gjatë përvojës në Japoni ofrohet nën një policë të veçantë nga Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.

Mund të zbatohen shuma kufi dhe kushte të ndryshme mbulimi.

Kur fillon dhe kur mbaron mbulimi?

Afati aktual i policës në bazë të programit të Sigurimit për mbrojtjen gjatë përvojës ka filluar më 31 korrik 2023 dhe përfundon më 31 korrik 2024.

Kush kualifikohet për mbulim?
Pritësit e përvojave mbulohen nga programi i Sigurimit gjatë përvojës nëse incidenti që rezulton në përgjegjësi ligjore për lëndime fizike ose dëmtime të pronës shkaktohet gjatë një përvoje të ofruar nga pritësi brenda afatit të policës.

Përvoja përkufizohet si aktivitet i ofruar nga një pritës përvojash dhe që gjendet në faqen e internetit ose në aplikacionin e Airbnb.

Pritësi i përvojave përkufizohet si personi ose entiteti që ka miratimin për të publikuar një përvojë në faqen e internetit ose në aplikacionin e Airbnb.

Për qëllimet e këtij përkufizimi, një pritës përvojash mund të jetë gjithashtu:

(i) një palë e tretë që cakton një itinerar ose organizon një ose më shumë përvoja për vizitorët e Airbnb, edhe nëse nuk e ofron përvojën drejtpërdrejt; dhe

(ii) një bashkëpritës që ofron shërbime që lidhen me një përvojë dhe palë të treta të caktuara që lidhin kontratë me pritësin e përvojës për të siguruar një vendtakim në kuadër të një përvoje.

Kush kualifikohet për mbulim?
Pritësit e përvojave mbulohen nga programi i Sigurimit gjatë përvojës nëse incidenti që rezulton në përgjegjësi ligjore për lëndime fizike ose dëmtime të pronës shkaktohet gjatë një përvoje të ofruar nga pritësi brenda afatit të policës.

Përvoja përkufizohet si aktivitet i ofruar nga një pritës përvojash dhe që gjendet në faqen e internetit ose në aplikacionin e Airbnb.

Pritësi i përvojave përkufizohet si personi ose entiteti që ka miratimin për të publikuar një përvojë në faqen e internetit ose në aplikacionin e Airbnb.

Për qëllimet e këtij përkufizimi, një pritës përvojash mund të jetë gjithashtu:

(i) një palë e tretë që cakton një itinerar ose organizon një ose më shumë përvoja për vizitorët e Airbnb, edhe nëse nuk e ofron përvojën drejtpërdrejt; dhe

(ii) një bashkëpritës që ofron shërbime që lidhen me një përvojë dhe palë të treta të caktuara që lidhin kontratë me pritësin e përvojës për të siguruar një vendtakim në kuadër të një përvoje.

Kush kualifikohet për mbulim?
Pritësit e përvojave mbulohen nga programi i Sigurimit gjatë përvojës nëse incidenti që rezulton në përgjegjësi ligjore për lëndime fizike ose dëmtime të pronës shkaktohet gjatë një përvoje të ofruar nga pritësi brenda afatit të policës.

Përvoja përkufizohet si aktivitet i ofruar nga një pritës përvojash dhe që gjendet në faqen e internetit ose në aplikacionin e Airbnb.

Pritësi i përvojave përkufizohet si personi ose entiteti që ka miratimin për të publikuar një përvojë në faqen e internetit ose në aplikacionin e Airbnb.

Për qëllimet e këtij përkufizimi, një pritës përvojash mund të jetë gjithashtu:

(i) një palë e tretë që cakton një itinerar ose organizon një ose më shumë përvoja për vizitorët e Airbnb, edhe nëse nuk e ofron përvojën drejtpërdrejt; dhe

(ii) një bashkëpritës që ofron shërbime që lidhen me një përvojë dhe palë të treta të caktuara që lidhin kontratë me pritësin e përvojës për të siguruar një vendtakim në kuadër të një përvoje.

Kufijtë e përgjegjësisë
Programi ynë i Sigurimit për mbrojtjen gjatë përvojës ofron mbulim me një shumë limit deri në 100 000 000 JPY për çdo rast.

Kufijtë e përgjegjësisë
Programi ynë i Sigurimit për mbrojtjen gjatë përvojës ofron mbulim me një shumë limit deri në 100 000 000 JPY për çdo rast.

Kufijtë e përgjegjësisë
Programi ynë i Sigurimit për mbrojtjen gjatë përvojës ofron mbulim me një shumë limit deri në 100 000 000 JPY për çdo rast.

Çfarë nuk mbulon Sigurimi për mbrojtjen gjatë përvojës?

Çfarë nuk mbulon Sigurimi për mbrojtjen gjatë përvojës?

Çfarë nuk mbulon Sigurimi për mbrojtjen gjatë përvojës?

Sigurimi për mbrojtjen gjatë përvojës përjashton kryesisht:

 • Përgjegjësia e shkaktuar nga akti i qëllimshëm i pritësit
 • Përgjegjësia e shkaktuar nga lufta, përdorimi i huaj i forcës ushtarake, revolucioni, rebelimi, trazirat civile ose rebelimi i armatosur
 • Përgjegjësia për të afërmit e familjes së pritësit
 • Përgjegjësia e shkaktuar nga paaftësia fizike e pësuar nga punonjësi i pritësit gjatë punës së pritësit
 • Përgjegjësia e shkaktuar nga kullimi ose shkarkimi
 • Përgjegjësia e shtuar nga një marrëveshje e veçantë në lidhje me dëmet midis pritësit dhe të tjerëve
 • Rreziku bërthamor, rreziku i asbestit, rreziku i ndotjes
 • Rreziku profesional i profesionit
 • Përgjegjësia e shkaktuar nga pronësia, përdorimi dhe mirëmbajtja e një avioni ose automobili, ose pronësia, përdorimi dhe mirëmbajtja e një mjeti ujor ose automjeti jashtë një objekti
 • Përgjegjësia për mallrat ose ushqimet dhe pijet që nuk janë më në pronësi të pritësve, ose pronat e tjera që nuk janë më në pronësi të pritësve dhe janë jashtë një ambienti
 • Përgjegjësia që rrjedh nga dëmtimi i materialeve që do të furnizohen etj.
 • Kërkesat për dëmshpërblim nga sigurimi
  Njofto menjëherë Airbnb nëse merr dijeni për ndonjë lëndim trupor ose dëmtim të pronës që mund të jetë objekt mbulimi në kuadër të kësaj rregulloreje.

  Kërkesat për dëmshpërblim nga sigurimi
  Njofto menjëherë Airbnb nëse merr dijeni për ndonjë lëndim trupor ose dëmtim të pronës që mund të jetë objekt mbulimi në kuadër të kësaj rregulloreje.

  Kërkesat për dëmshpërblim nga sigurimi
  Njofto menjëherë Airbnb nëse merr dijeni për ndonjë lëndim trupor ose dëmtim të pronës që mund të jetë objekt mbulimi në kuadër të kësaj rregulloreje.
  Kjo përmbledhje e Sigurimit gjatë përvojës nuk i përfshin të gjitha kushtet e policës së sigurimit. Për të kërkuar një kopje të policës së sigurimit, kontakto Aon Japan, Ltd. dhe përfshi informacionin e llogarisë së Airbnb.