Superpritës: një vlerësim për mikpritjen më të mirë

Programi "Superpritës" shpërblen pritësit më të vlerësuar dhe më me përvojë të Airbnb.

Përfitimet e superpritësit

Si superpritës, do të kesh më shumë dukshmëri, mundësi fitimi dhe shpërblime ekskluzive. Kjo është mënyra jonë për të të falënderuar për mikpritjen tënde të shkëlqyer.

Mirëprit më shumë vizitorë

Vëmendja nga vizitorët mund të çojë në më shumë prenotime për superpritësit dhe më shumë para në xhep.

Merr një vlerësim të veçantë

Vizitorët besojnë se superpritësit janë më të mirët dhe i kërkojnë ata duke përdorur filtrin e kërkimit të superpritësve. Emailet tona promovuese dhe distinktivet e superpritësve i ndihmojnë të dallohen edhe më shumë.

Mundësi shpërblimesh ekskluzive

Superpritësit fitojnë një kupon prej 100 dollarësh nga Airbnb çdo vit që të ruajnë statusin e tyre. Dhe kur rekomandojnë një pritës të ri për t'u regjistruar, superpritësit marrin 20% shtesë përveç bonusit të zakonshëm të rekomandimit.

Si të bëhesh superpritës

Çdo 3 muaj kontrollojmë nëse i ke përmbushur kriteret e mëposhtme për vitin e kaluar.* Nëse po, atëherë do ta fitosh dhe do ta mbash statusin si superpritës.

Vlerësimi i përgjithshëm mbi 4.8

Superpritësit kanë një vlerësim të përgjithshëm mesatar 4,8 e lart, në bazë të recensioneve të vitit të kaluar. Vizitorët e dinë se mund të presin mikpritje të shkëlqyer nga këta pritës.

Mbi 10 qëndrime

Superpritësit kanë të paktën 10 qëndrime të kryera vitin e kaluar ose 100 net në të paktën 3 qëndrime të kryera. Vizitorët e tu mund të ndihen të sigurt që qëndrojnë te një pritës me përvojë.

Normë anulimi <1%

Superpritësit anulojnë më pak se 1% të prenotimeve, pa përfshirë rrethanat lehtësuese. Kjo do të thotë 0 anulime për pritësit me më pak se 100 rezervime në vit. Anulime të rralla nënkuptojnë qetësi mendore për vizitorët.

Nivel gatishmërie 90%

Superpritësit u përgjigjen 90% të mesazheve të reja brenda 24 orësh. Kur vizitorët të bëjnë pyetje, ata e dinë se një përgjigje e shpejtë është vetëm një mesazh larg.

*Gjatë pandemisë aktuale të COVID-19, i kemi hequr disa nga këto kritere përzgjedhëse për superpritësit ekzistues.

Përgjigjet e pyetjeve të tua

Po sikur të më duhet ta anuloj për shkak të një emergjence?

Nëse të duhet të anulosh një rezervim për shkak të një emergjence apo arsyeje të pashmangshme, kontrollo nëse arsyeja mbulohet si rrethanë lehtësuese. Nëse po, do të mund të shmangësh penalitetet dhe anulimi nuk do të merret parasysh për kualifikimin tënd si superpritës.

Sigurohu që të kontaktosh Airbnb për të paraqitur një kërkesë për dëmshpërblim brenda 14 ditësh pas anulimit të rezervimit (ose para mbërritjes së vizitorit tjetër). Mund të të kërkohet të dërgosh dokumentacion për t'u shqyrtuar nga Airbnb.

Mëso rreth Rregullores së rrethanave lehtësuese të Airbnb

A duhet të jem pritës për të paktën një vit që të bëhem superpritës?

Nuk ka asnjë qëndrim minimal për t'u bërë superpritës. Nëse i përmbush të gjitha kriteret deri në periudhën e vlerësimit (që bëhet çdo 3 muaj), mund të fitosh statusin e superpritësit.

Gjatë çdo verifikimi për përmbushjen e kritereve të superpritësit, analizojmë veprimtarinë tënde si pritës gjatë vitit të kaluar për vlerësimin e performancës.

Merr këshilla nga superpritës