Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Çdo gjë që duhet të dish rreth AirCover për pritësit

  Mbrojtje nga A-ja te Zh-ja. Gjithmonë e përfshirë, gjithmonë falas. Vetëm në Airbnb.
  Nga Airbnb, më 11 maj 2022
  Video 5-minutëshe
  Përditësuar më 7 qer 2022

  Veçantitë

  • AirCover për pritësit përfshin Mbrojtjen e pritësit nga dëmtimet deri në 1 milion dollarë dhe Sigurimin për përgjegjësinë e pritësit deri në 1 milion dollarë

  • Mbrojtja nga dëmtimet përfshin mbrojtjen nga humbja e të ardhurave, si dhe mbrojtje të reja për dëmet nga kafshët shtëpiake, pastrimin e thelluar dhe më shumë

  Pritësit tanë janë zemra dhe shpirti i Airbnb. Në punën tonë është thelbësore t'i dëgjojmë edhe përshtypjet e tua dhe falë sugjerimeve që na ke dhënë, krijuam AirCover për pritësit.

  Na the se të duhej më shumë mbrojtje, si dhe një proces i shpejtë dhe i thjeshtë rimbursimi. Po nëse një vizitor pi duhan në hapësirën tënde dhe ke nevojë për një pastrim të veçantë? Po nëse qeni i një vizitori i ngul dhëmbët divanit tënd? 

  Me Aircover për pritësit, mund të presësh vizitorë me besim. Përveç mbrojtjes për përgjegjësinë deri në 1 milion dollarë, AirCover për pritësit e zgjeron mbrojtjen per dëmet deri në 1 milion dollarë që i ofrohej më parë pritësve, me mbulim shtesë për dëmet e shkaktuara nga kafshët shtëpiake, për pastrim të thelluar e të tjera.

  Mbrojtje nga dëmtimet deri në 1 milion dollarë

  Nëse ambienti ose sendet e tua personale dëmtohen nga një vizitor gjatë një qëndrimi në Airbnb, AirCover për pritësit të ofron mbrojtje nga dëmtimet deri në 1 milion dollarë. Deri tani të mbulonim në rast se një vizitor të dëmtonte tapetin duke derdhur një gotë verë të kuqe në të. Ndërsa tani me mbrojtjen e zgjeruar, të mbulojmë edhe nëse një mace të çjerr perdet.

  Mbulimi i zgjeruar përfshin:

  • Zhdëmtim për kafshët: Për të mos u shqetësuar, dëmtimet e shkaktuara nga vizitorët me katër këmbë mbulohen
  • Zhdëmtim për pastrimin: Ne të kompensojmë për kostot e paplanifikuara të pastrimit, si heqja e erës së cigares nëse një vizitor pi duhan në banesën tënde
  • Zhdëmtim për të ardhurat: AirCover për pritësit të rimburson të ardhurat e humbura, nëse anulon prenotimet e konfirmuara në Airbnb, për shkak të dëmeve nga vizitorët
  • 14 ditë afat për kërkesat: Nëse vizitorët shkaktojnë dëme, ke 14 ditë kohë për të kërkuar rimbursim pasi të largohen, madje edhe nëse vizitorët e rinj janë regjistruar tashmë
  • Rimbursime të shpejta: Të rimbursojmë shpejt, zakonisht brenda dy javësh, për dëmtimet nga vizitorët
  • Shpejtësi për superpritësit: Tani të ofrohet një linjë me përparësi dhe rimbursime më të shpejta

  Nëse duhet të kërkosh rimbursim, mjafton të nisësh një kërkesë për rimbursim nga AirCover për pritësit në Qendrën e zgjidhjes së problemeve. Pasi të dërgosh kërkesën, do të njoftojmë vizitorin tënd për dëmet ose humbjet. Më pas vizitori yt ka 24 orë kohë për të paguar shumën që kërkon. Nëse refuzon të paguajë shumën e plotë ose nuk përgjigjet, mund të përfshish Asistencën e Airbnb.

  Merr më shumë detaje rreth mbrojtjes së pritësit nga dëmtimet

  Sigurimi i përgjegjësisë së pritësit deri në 1 milion dollarë

  Sigurimi për përgjegjësinë zbatohet për pritësit në rastet e rralla kur një vizitor lëndohet ose sendet e veta personale dëmtohen ose vidhen gjatë qëndrimit në ambientin tënd. Personat që të ndihmojnë me pritjen e vizitorëve, si bashkëpritësit dhe pastruesit, përfshihen gjithashtu, kështu që mund të ndihesh i sigurt me pritjen e vizitorëve në Airbnb.

  Sigurimi për përgjegjësinë e pritësit të mbulon nëse konsiderohesh ligjërisht përgjegjës për:

  • Lëndimin trupor të një vizitori (ose të të tjerëve)
  • Dëmtimin ose vjedhjen e sendeve personale të një vizitori (ose të të tjerëve)
  • Dëmet e shkaktuara nga një vizitor (ose të tjerë) në ambientet e përbashkëta, si sallat e ndërtesës dhe pronat në afërsi

  Nëse të duhet të paraqesësh një kërkesë, shko te formulari i marrjes së sigurimit për përgjegjësinë. Informacioni do t'i dërgohet siguruesit tonë të besuar të palës së tretë, i cili do t'ia kalojë kërkesën tënde një përfaqësuesi. Ata do ta zgjidhin kërkesën tënde sipas kushteve të policës së sigurimit.

  Nëse je pritës përvojash, mbulohesh nga Sigurimi i përgjegjësisë gjatë përvojave.

  Merr më shumë detaje rreth sigurimit të pritësit

  AirCover për pritësit u frymëzua nga kontributi yt. Jemi të angazhuar të veprojmë duke konsideruar edhe përshtypjet e tua dhe të inkurajojmë të vazhdosh të ndash mendimet e tua me ne.

  Mbrojtja e pritësit nga dëmtimet, Sigurimi për përgjegjësinë e pritësit dhe Sigurimi për përgjegjësinë gjatë përvojave nuk i mbulojnë pritësit që ofrojnë qëndrime përmes Airbnb Travel, LLC ose pritësit me qëndrime në Kinën kontinentale dhe Japoni, ku zbatohen Plani i mbrojtjes së pritësve në Kinë, Sigurimi i pritësit në Japoni dhe Sigurimi gjatë përvojës në Japoni. Mbrojtja e pritësit nga dëmtimet nuk lidhet me Sigurimin për përgjegjësinë e pritësit.

  Ki parasysh se të gjitha shumat limit të mbulimit jepen në USD dhe aplikohen kushte të përgjithshme dhe përjashtime të tjera.

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

  Veçantitë

  • AirCover për pritësit përfshin Mbrojtjen e pritësit nga dëmtimet deri në 1 milion dollarë dhe Sigurimin për përgjegjësinë e pritësit deri në 1 milion dollarë

  • Mbrojtja nga dëmtimet përfshin mbrojtjen nga humbja e të ardhurave, si dhe mbrojtje të reja për dëmet nga kafshët shtëpiake, pastrimin e thelluar dhe më shumë

  Airbnb
  11 maj 2022
  A ishte e dobishme kjo?