Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Sugjerime për të shmangur anulime të parandalueshme

  Përditësoje shpesh kalendarin, vendos një çmim që të përshtatet e shumë të tjera.
  Nga Airbnb, më 4 maj 2021
  Lexim 3-minutësh
  Përditësuar më 16 shk 2023

  Veçantitë

  Sigurohu që ta mbash kalendarin të përditësuar

  Familjarizohu me sezonet turistike të zonës tënde, në mënyrë që ta planifikosh paraprakisht disponueshmërinë në kalendar.
  Superhost Omar

  Zgjedhja e cilësimeve të duhura të kalendarit dhe të prenotimit

  Vendos një çmim që të përshtatet

  Njohja me vizitorët e mundshëm

  Veçantitë

  Airbnb
  4 maj 2021
  A ishte e dobishme kjo?