Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Diskutime rreth diskriminimit në një seancë me pyetje dhe përgjigje për pritësit e Airbnb

  Pritësit ndajnë këndvështrime të ndryshme për identifikimin e paragjykimeve dhe ndërtimin e komunitetit.
  Nga Airbnb, më 1 pri 2019
  Video 8-minutëshe
  Përditësuar më 14 qer 2022

  Veçantitë

  • Pritësit duan të kenë qasje në informacione të rëndësishme rreth vizitorëve të tyre

  • Janë ngritur shqetësime rreth mundësisë që fotografitë të keqpërdoren në një mënyrë që shkel Rregulloren e mosdiskriminimit

  • Rregullorja e fotografive të profilit të vizitorëve të Airbnb është një mënyrë për t'i sheshuar këto shqetësime

  Në Airbnb zhvillojmë rregullisht seanca me pritësit tanë për të biseduar rreth temave që kanë më shumë rëndësi për ta. Pavarësisht nëse diskutojmë për vlerësimet e vendndodhjes apo recensionet e pritësve, këto seanca kanë disa të përbashkëta. Ato janë të sinqerta, të vërteta dhe mund të trajtojnë tema të vështira.

  Njohja e këndvështrimeve të ndryshme nga komuniteti i pritësve

  Në tetor 2018, Airbnb ndryshoi mënyrën e shfaqjes së fotografive të profilit të vizitorëve për të inkurajuar vendimmarrje më objektive në procesin e prenotimit. Fotografitë e profilit të vizitorëve shfaqen pas konfirmimit të prenotimit.

  Gjatë një seance me pyetje dhe përgjigje të pritësve në Londër në prill 2019, pritësit diskutuan ndikimin e ndryshimeve, gjë që çoi në një diskutim të matur rreth paragjykimeve dhe diskriminimit. Pavarësisht nëse jemi të ndërgjegjshëm apo jo, të gjithë kemi besime dhe paragjykime rreth grupeve të ndryshme sociale dhe llojeve të njerëzve. Dhe pavarësisht se sa mendjehapur përpiqemi të jemi, ndonjëherë paragjykimi, qoftë i vetëdijshëm ose jo, na bën të marrim vendime që prekin të tjerët.

  Disa pritës shprehën shqetësim për këtë përditësim, duke theksuar rolin e çmuar që mund të luajnë fotografitë për t'u dhënë informacion rreth vizitorëve të tyre. Por shumë të tjerë, si Denis, e duartrokitën përditësimin, duke vënë në dukje se fotografitë mund të kontribuojnë në diskriminim.

  “Kam pasur shumë vizitorë që më kanë ardhur dhe më kanë thënë, ‘Arsyeja pse të zgjodha ty [për të qenë pritësi im] është sepse e dija që nuk do të refuzohesha për shkak të asaj që jam,’” thotë Denis.

  Laura Chambers, që në atë kohë ishte menaxhere e përgjithshme e Airbnb, e mbylli diskutimin duke pranuar se bisedat rreth diskriminimit janë komplekse dhe sfiduese, por edhe thelbësore. Mund të jetë e vështirë të flasësh për diskriminimin, por ne duhet t'i bëjmë ballë së bashku, para se të mund ta luftojmë atë.

  Si funksionojnë fotografitë e profilit të vizitorëve në Airbnb

  Ne të gjithë kemi paragjykime. Por kompanitë si Airbnb mund të ndihmojnë në krijimin e mjeteve që i ndihmojnë njerëzit të mos marrin vendime të paragjykuara. Kjo është arsyeja pse u angazhuam në vitin 2016 që të vlerësonim mënyrën se si i shfaqim fotografitë e profilit të vizitorëve gjatë procesit të prenotimit. Tani fotografitë e profilit të vizitorëve nuk u shfaqen pritësve deri pas konfirmimit të prenotimit, gjë që inkurajon vendimmarrje më objektive nga pritësit.

  Këtë vendim e morëm pasi morëm pjesë në një sërë bisedash me pritës dhe vizitorë. Ndërkohë që shumica e vizitorëve e ndajnë fotografinë e tyre, disa na thanë se nuk duan ta ndajnë fotografinë e tyre kur prenotojnë. Gjithashtu, i kuptojmë shqetësimet e tyre rreth mundësisë që fotografitë të keqpërdoren në një mënyrë që shkel Rregulloren e mosdiskriminimit.

  Në të njëjtën kohë, pritësit na kanë thënë se i vlerësojnë fotografitë e profilit sepse ato mund t'i ndihmojnë pritësit dhe vizitorët të njohin njëri-tjetrin para se të fillojë një udhëtim, si dhe t'i ndihmojnë pritësit të njohin vizitorët kur regjistrohen. Përveç kësaj, kemi vënë re se si fotografitë mund të jenë një mjet i dobishëm për rritjen e besimit dhe promovimin e komunitetit.

  Rregullorja që kemi sot është hartuar për të provuar dhe përmbushur nevojat e pritësve dhe vizitorëve. Qëllimi ynë është i thjeshtë: të krijojmë një botë ku gjithsecili i përket çdo vendi. Duke ia shfaqur fotografinë e vizitorit pritësit, pasi ky i fundit e ka pranuar prenotimin, përpiqemi të gjejmë këtë ekuilibër delikat. Mëso më shumë rreth këtyre ndryshimeve

  Për t'u dhënë pritësve si ti më shumë kontroll në këtë proces dhe për të të ndihmuar të ndërtosh besimin te vizitorët para një udhëtimi, mund të bësh sa më poshtë:

  Këto hapa mund të ndihmojnë në fuqizimin e pritësve, ndërkohë që vazhdojnë të përpiqen të zvogëlojnë diskriminimin. Krijuam gjithashtu një guidë që shpjegon llojet e ndryshme të paragjykimeve dhe stereotipeve, se si mund të ndikojnë ato në përvojën e një anëtari të komunitetit në platformën e Airbnb dhe se çfarë mund të bësh për t'i kapërcyer ato.

  Por ka ende shumë punë për të bërë dhe e dimë se ky është vetëm një nga shumë diskutimet e rëndësishme. Do të vazhdojmë të takohemi me pritësit për të mësuar se si mund të bashkëpunojmë për t'i ndihmuar njerëzit nga të gjitha prejardhjet të ndihen të sigurt, të respektuar dhe të mirëpritur.

  Veçantitë

  • Pritësit duan të kenë qasje në informacione të rëndësishme rreth vizitorëve të tyre

  • Janë ngritur shqetësime rreth mundësisë që fotografitë të keqpërdoren në një mënyrë që shkel Rregulloren e mosdiskriminimit

  • Rregullorja e fotografive të profilit të vizitorëve të Airbnb është një mënyrë për t'i sheshuar këto shqetësime

  Airbnb
  1 pri 2019
  A ishte e dobishme kjo?