Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Përse janë të rëndësishme recensionet

  Recensionet në Airbnb krijojnë besim dhe ndihmojnë në ecurinë e biznesit tënd.
  Nga Airbnb, më 29 nën 2019
  Lexim 4-minutësh
  Përditësuar më 22 nën 2022

  Veçantitë

  • Pas çregjistrimit, pritësit dhe vizitorët kanë 14 ditë kohë për të shkruar recensionet

  • Kërkoji përshtypjet e vizitorëve që herët, në mënyrë që të zgjidhësh çdo problem para se të lësh recensione

  Recensionet janë thelbësore për komunitetin e Airbnb, pasi ndihmojnë vizitorët të planifikojnë udhëtimet me kujdes dhe u mundësojnë pritësve të hapin banesat e tyre me besim.

  Biznesi yt i pritjes së vizitorëve bazohet tek recensionet. Çdo recension i ndihmon vizitorët të vendosin nëse do ta prenotojnë ose jo ambientin tënd dhe të dhënat e Airbnb sugjerojnë se një vizitor që shfleton një faqe listimi ka më shumë gjasa ta prenotojë ambientin nëse ai ka një vlerësim më të lartë me yje.*

  Si funksionojnë recensionet

  Pas çdo qëndrimi, pritësit dhe vizitorët kanë mundësinë të recensojnë njëri-tjetrin. Pas çregjistrimit, pritësi dhe vizitori kanë 14 ditë kohë për të shkruar një recension, i cili do të qëndrojë i fshehur derisa të dyja palët të kenë dërguar recensionet e tyre ose derisa të përfundojë periudha 14-ditore e recensionit. Pas kësaj, recensionet publikohen në profilin e vizitorit dhe në faqen e listimit dhe në faqen e profilit të pritësit.

  Vlerësimet me yje

  Përveç shkrimit të një recensioni, vizitorët mund ta vlerësojnë përvojën e tyre në tërësi duke vendosur nga një deri në pesë yje. Vlerësimi i përgjithshëm me yje do të shfaqet në listimin tënd pasi tre vizitorë të kenë postuar recensionet e tyre.

  Ky është një faktor i rëndësishëm për vizitorët që vlerësojnë nëse duhet ta prenotojnë ose jo ambientin tënd dhe për të fituar statusin e superpritësit. Superpritësit duhet të kenë një vlerësim të përgjithshëm mesatar me të paktën 4,8 yje për të paktën 10 udhëtime ose tre rezervime që bëjnë të paktën 100 net gjithsej.

  Vizitorët mund të shtojnë edhe një vlerësim me yje në kategori të veçanta dhe të specifikojnë se çfarë shkoi mirë ose çfarë mund të kishte shkuar më mirë. Për shembull, nëse ambienti është super i pastër, një vizitor mund të zgjedhë pesë yje dhe përshkrimin "banjë e pastër xixë". Këto vlerësime me yje të kategorive nuk ndikojnë në statusin tënd si superpritës ose në vlerësimin tënd të përgjithshëm.

  Kategoritë specifike të disponueshme për vizitorët kur lënë një recension janë:

  • Regjistrimi: Një proces regjistrimi i qartë dhe i thjeshtë është një hap drejt një përvoje pozitive për vizitorët.
  • Pastërtia: Vizitorët presin të gjejnë një ambient të pastër dhe të rregullt, si ai në fotografitë e listimit.
  • Saktësia: Detajet e sakta të listimit i ndihmojnë udhëtarët të kuptojnë nëse ambienti yt i plotëson nevojat e tyre.
  • Komunikimi: Shkëmbimi proaktiv i mesazheve me vizitorët dhe përgjigjet e menjëhershme janë thelbësore për të garantuar përmbushjen e nevojave të vizitorëve.
  • Vendndodhja: Vizitorët mund të të japin përshtypje nëse vendndodhja jote është përshkruar ose jo me saktësi në listim.
  • Raporti çmim/cilësi: Vizitorët e vlerësojnë hapësirën tënde sipas perceptimit të tyre nëse çmimi yt e justifikonte apo jo atë që ofroje.

  Si të marrësh recensione pozitive

  Për të nxitur recensione pozitive, përgjithësisht pritësit sugjerojnë komunikim të vazhdueshëm me vizitorët në momentin e prenotimit, gjatë kohës së qëndrimit dhe në momentin e çregjistrimit. Me aplikacionin e shkëmbimit të mesazheve të Airbnb, është e lehtë të qëndrosh në kontakt. Nëse i aktivizon njoftimet, do të lajmërohesh sa herë që vizitori të të dërgojë një mesazh.

  Si të shfrytëzosh përshtypjet për të përmirësuar listimin

  Ndonjëherë, recensionet e vizitorëve mund të jenë negative. Kjo mund të jetë zhgënjyese, por mund të jetë edhe një mundësi për të përmirësuar ambientin tënd ose stilin tënd të mikpritjes. Vizitorët mund të ofrojnë këndvështrime që mund të mos të të kenë shkuar ndërmend.

  Ke gjithmonë mundësinë t'u përgjigjesh publikisht recensioneve në listimin tënd. Duke iu përgjigjur në mënyrë konstruktive, mund të tregosh se i merr seriozisht përshtypjet e vizitorëve dhe kënaqësinë e tyre.

  Përshtypjet personale

  Vizitorët mund të japin përshtypje private përmes Airbnb, të cilat do të ndahen vetëm me ty. Veçanërisht për pritësit e rinj, kjo është një mundësi e shkëlqyer për të marrë sugjerime të dobishme që nuk postohen publikisht. Gjithashtu, mund t'u lësh vizitorëve një shënim privat, përmes të cilit mund të japësh përshtypje më të hollësishme dhe më të sinqerta.

  Si të recensosh vizitorët

  Shkrimi i një recensioni për vizitorët është një mundësi për t'u shprehur atyre mirënjohjen tënde dhe për t'u ofruar sugjerime të dobishme. Gjithashtu, kjo u kujton vizitorëve të shkruajnë një recension për ty.

  Ja disa këshilla që duhen mbajtur mend kur recenson vizitorët:

  • Tregohu i sinqertë dhe i sjellshëm
  • Përfshi shembuj specifikë sa herë që është e mundur
  • Çështjet delikate trajtoji me mirësjellje dhe zemërgjerësi ose ruaji për një recension privat
  Do të mund t'i vlerësosh vizitorët për pastërtinë, komunikimin dhe respektimin e rregullave të shtëpisë. Përshtypjet e tua do të ndihmojnë edhe në zbatimin e rregullave bazë për vizitorët dhe do të të lejojnë të raportosh çdo vizitor që nuk i respekton ato.

  *Bazuar në të dhënat e brendshme të Airbnb për listimet aktive duke filluar nga muaji nëntor i vitit 2022.

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

  Veçantitë

  • Pas çregjistrimit, pritësit dhe vizitorët kanë 14 ditë kohë për të shkruar recensionet

  • Kërkoji përshtypjet e vizitorëve që herët, në mënyrë që të zgjidhësh çdo problem para se të lësh recensione

  Airbnb
  29 nën 2019
  A ishte e dobishme kjo?