Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Mjetet e rikonceptuara të çmimeve, tani në kalendarin tënd në Airbnb

  Përditësimi i zbërthimit të çmimeve dhe përmirësimi i zbritjeve mund të të ndihmojnë të menaxhosh çmimin tënd.
  Nga Airbnb, më 25 maj 2023
  Lexim 2-minutësh
  Përditësuar më 25 maj 2023

  Zbërthimet e përditësuara të çmimeve

  Zgjidh një datë në kalendar për të përditësuar çmimin dhe për të marrë zbërthimin e çmimit të vizitorit dhe të fitimeve të tua.

  Zbritjet e përmirësuara javore dhe mujore

  Airbnb
  25 maj 2023
  A ishte e dobishme kjo?