Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Si funksionon procesi i prenotimit në Airbnb?

  Merr detaje rreth kërkesave për informacion, kërkesave për prenotim, funksionit "Prenoto në çast" e të tjera.
  Nga Airbnb, më 9 shk 2021
  Video 3-minutëshe
  Përditësuar më 18 gush 2022

  Veçantitë

  • Vizitorët mund të dërgojnë kërkesa për informacion rreth prenotimeve nëse kanë pyetje lidhur me ambientin tënd

  • Mund të përdorësh funksionin "Prenoto në çast" ose të vësh si kusht kërkesa rezervimi manuale

  • Praktikimi i pritjes gjithëpërfshirëse të vizitorëve është një pjesë thelbësore e të qenit pritës i suksesshëm

  Procesi i prenotimit në Airbnb është menduar të jetë i optimalizuar dhe i thjeshtë. Por si pritës i ri, mund të kesh pyetje për mënyrën se si funksionon.

  Sapo të kesh kuptuar procesin e pyetje-përgjigjeve për kërkesat për informacion rreth prenotimit, të aktivizimit ose të çaktivizimit të funksionit "Prenoto në çast", të monitorimit të rezervimeve dhe të planifikimit paraprak të kalendarit, do të jesh gati të presësh vizitorët e parë.

  Marrja e kërkesave për informacion rreth prenotimit

  Disa vizitorë mund të kenë pyetje, për shembull, për një regjistrim më të hershëm ose për vendndodhjen tënde specifike. Këta vizitorë mund të të dërgojnë një kërkesë për informacion rreth prenotimit para se të rezervojnë. Kur të marrësh një kërkesë për informacion, në varësi të cilësimeve të tua, do të marrësh një email, një njoftim në kutinë e mesazheve të Airbnb ose të dyja.

  Edhe nëse përdor funksionin "Prenoto në çast", vizitorët mund të të dërgojnë fillimisht një kërkesë për informacion rreth prenotimit, për të marrë pak më shumë informacione para se të rezervojnë. Ke 24 orë kohë për t'iu përgjigjur mesazhit të tyre. Pasi t'u jesh përgjigjur pyetjeve të tyre, mund të dërgosh:

  • Një miratim paraprak, i cili u mundëson vizitorëve ta prenotojnë hapësirën tënde brenda 24 orësh pa asnjë veprim shtesë nga ana jote nëse ke çaktivizuar funksionin "Prenoto në çast"
  • Një ofertë speciale që të mundëson të ofrosh një zbritje (përdoret shpesh për qëndrime më të gjata)
  • Një njoftim refuzimi nëse nuk e akomodon dot vizitorin, për sa kohë që ndjek Rregulloren e mosdiskriminimit

  Ekrani i kërkesës për informacion rreth prenotimit ka tre alternativa: të miratosh paraprakisht, të bësh një ofertë speciale ose të refuzosh.
  Nëse do të kërkosh statusin e superpritësit, do të të duhet një nivel gatishmërie prej 90% (së bashku me faktorë të tjerë), ndaj përpiqu t'u përgjigjesh vizitorëve brenda 24 orësh.

  Si mund ta prenotojnë vizitorët hapësirën tënde

  Vizitorët që nuk kanë pyetje mund të prenotojnë një qëndrim me funksionin "Prenoto në çast", nëse e ke të aktivizuar ose me kërkesë rezervimi, nëse ke çaktivizuar funksionin "Prenoto në çast".

  • Funksioni "Prenoto në çast" është alternativa standarde e prenotimit për të gjitha listimet. Nëse e përdor këtë, vizitorët që i plotësojnë të gjitha kërkesat e tua dhe pajtohen me rregullat e shtëpisë do të mund ta prenotojnë në çast hapësirën tënde për datat e disponueshme. Funksioni "Prenoto në çast" sinjalizon gjithashtu se je gati të presësh këdo që përmbush kriteret e tua të prenotimit, një pjesë e rëndësishme e të qenit një pritës gjithëpërfshirës.
  • Kërkesat e rezervimit të japin kohë deri në 24 orë për të shqyrtuar dhe për të pranuar ose për të refuzuar çdo kërkesë për prenotim të dërguar. Do të kesh mundësi të kesh qasje në recensionet dhe profilet e vizitorëve. Disa pritës, veçanërisht ata me hapësira unike ose disponueshmëri jo të rregullta, preferojnë kërkesa manuale prenotimi.
  Kur merr një kërkesë rezervimi, lëviz poshtë për të hyrë në profilin e vizitorit dhe te recensionet e fundit.
  Përpiqemi të përgjigjemi sa më shpejt dhe të pranojmë sa më shumë kërkesa të jetë e mundur. Kjo është një mënyrë e suksesshme për t'u renditur më lart në kërkim.
  Superhosts Danielle and Eli,
  Tannersville, Nju Jork

  Mbajtja e kalendarit të përditësuar

  Çmimet dhe cilësimet mund t'i përshtatësh në përputhje me kërkesën lokale për periudha të ndryshme të vitit. Disa sugjerime të shpejta për kalendarin:

  Merr më shumë detaje rreth cilësimeve të kalendarit dhe të prenotimit

  Pasi të kesh kuptuar se si mund ta prenotojnë hapësirën tënde vizitorët dhe se si është përvoja e tyre e prenotimit, do të jesh gati të përqendrohesh në pjesën argëtuese të pritjes së vizitorëve: mirëpritjen e vizitorëve të tu.

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

  Veçantitë

  • Vizitorët mund të dërgojnë kërkesa për informacion rreth prenotimeve nëse kanë pyetje lidhur me ambientin tënd

  • Mund të përdorësh funksionin "Prenoto në çast" ose të vësh si kusht kërkesa rezervimi manuale

  • Praktikimi i pritjes gjithëpërfshirëse të vizitorëve është një pjesë thelbësore e të qenit pritës i suksesshëm

  Airbnb
  9 shk 2021
  A ishte e dobishme kjo?