Airbnb 2021
Versioni i dimrit

Mbi 50 përmirësime për një Airbnb edhe më të mirë

Prezantojmë AirCover për pritësit

Mbrojtje nga A-ja te Zh-ja. Gjithmonë e përfshirë, gjithmonë falas. Vetëm në Airbnb.

Mbrojtje nga A-ja te Zh-ja. Gjithmonë e përfshirë, gjithmonë falas. Vetëm në Airbnb.

Sigurim prej 1 milion $

Ke mbrojtje, edhe në rastet e rralla kur një vizitor lëndohet.

Mbrojtje prej 1 milion $

Mbulojmë dëmtimet që i shkaktohen hapësirës dhe sendeve personale, edhe atyre me vlerë, nga vizitorët.

Zhdëmtim për kafshët

Mos u shqetëso: dëmtimet e papritura të shkaktuara nga vizitorët me katër këmbë mbulohen.

Zhdëmtimi për pastrimin

Ne të kompensojmë për kostot e paplanifikuara të pastrimit.

Zhdëmtimi për të ardhurat

Airbnb të rimburson të ardhurat e humbura, nëse anulon prenotimet e konfirmuara për shkak të dëmtimeve.

14 ditë afat për kërkesat

Tani ke 14 ditë për të raportuar dëmtimet, edhe nëse ke prenotime të njëpasnjëshme.

Rimbursime të shpejta

Të rimbursojmë shpejt, zakonisht brenda 2 javësh, për dëmet e vizitorëve.

Shpejtësi për superpritësit

Superpritësit kanë qasje në një linjë të dedikuar asistence me prioritet.

Mëso më shumë rreth AirCover për pritësit dhe gjithçka që ofron, së bashku me kushtet e përgjithshme .

Risitë që do t'i gjesh vetëm në Airbnb

Translation Engine

Teknologjia më e përparuar e përkthimit që i është ofruar ndonjëherë komunitetit tonë.

Shqyrtimi i kushteve lehtësuese

Ne shqyrtojmë çdo kusht lehtësues të paraqitur nga pritësit për 100% saktësi.

Wifi i verifikuar

Mjeti ynë i ri i testimit të shpejtësisë u mundëson vizitorëve të sigurohen që wifi në një listim i përmbush nevojat e tyre.

Jam (edhe më) fleksibël

Kërko deri në 12 muaj para dhe zbulo edhe më shumë lloje qëndrimesh unike.

"Udhëtime" më inteligjente

Skeda e rikonceptuar "Udhëtimet" i përmbledh të gjitha detajet e rëndësishme të udhëtimit në një vend të përshtatshëm.

Shtesa "Pyet një superpritës"

Pritësit e rinj mund të lidhen me një superpritës me përvojë për ndihmë individuale.

Një përvojë më inteligjente dhe më e thjeshtë për vizitorët

Përkthim në kohë reale

Nuk të duhet më të shtypësh një buton përkthimi për të lexuar përmbajtjet në gjuhën tënde.

Përkthime më të mira

Përkthime të përmirësuara për më shumë se 99% të listimeve të Airbnb, bazuar në një studim të palës së tretë.

62 herë “Mirë se vini”

Çdo listim dhe recension është i disponueshëm në çast në të gjitha gjuhët e ofruara.

Filtra të përmirësuar

Filtra më të spikatur kushtesh lehtësuese për të gjetur më lehtë qëndrime për çdo nevojë.

Aksesueshmëria për përvojat

Veçoritë si "gjuha e shenjave" dhe "pa shkallë", tani shfaqen qartë te përvojat.

Historiku i pagesave

Transaksionet e vizitorëve (rimbursimet, faturat etj.) janë lehtësisht të aksesueshme.

Numërimi mbrapsht

Një skedë më inteligjente dhe intuitive, numëron mbrasht deri në mbërritjen tënde.

Detajet e regjistrimit

Informacioni yt i regjistrimit tani shfaqet së bashku me detajet e rezervimit.

Kolazh përvojash në objektiv

Frymëzohu nga videot e përvojave disaditore pranë destinacionit tënd të ardhshëm.

Ikonat në hartën e përvojave

Harta thekson Përvojat sipas llojit, si ushqimi, ambientet e jashtme e të tjera.

Aktivitete, vetëm për ty

Sugjerojmë përvojat më të mira në bazë të shoqëruesve dhe vendit ku do të jesh.

Listë preferencash me miqtë

Miqtë mund të shohin preferencat e tua vetëm me një klikim, pa hyrë në platformë.

Kartat e reja dhuratë

Dhuro një pushim këtë vit me më shumë mënyra për të gjetur, për të blerë dhe për të marrë kartat dhuratë të Airbnb.

Kartë globale dhuratash

Dhuro pak gëzim me kartat dhuratë të Airbnb, të disponueshme në AU, CA, DE, FR, IT, SP dhe MB.

Kërkimi i rregulloreve

Po kërkon një rregullore të caktuar? Gjej atë që të duhet me mjetin tonë të kërkimit individual.

Pritja e vizitorëve tani është më e lehtë

Lidhu me "Pyet një superpritës"

Do të të lidhim me një superpritës sipas vendndodhjes, gjuhës dhe llojit të listimit.

Ndihmë praktike për listimin

Të duhet një mendim i dytë për listimin tënd? Merr sugjerime nga superpritës se çfarë ka funksionuar për ta.

Ndihmë nga superpritësit

Përshëndetje! ¡Hola! Bonjour! Lidhu me një superpritës në mbi 30 gjuhë, në 196 vende.

Një fillim më i thjeshtë

Prit vizitorë të rinj vetëm në një hap nëpërmjet procesit të thjeshtuar në skedën "Sot".

Detajet e prenotimit

Kontrollo dhe përgjigjju shpejt prenotimeve të reja pa dalë nga skeda "Sot".

Lajmërimet për pritësit

Skeda "Sot" tani shfaq vetëm lajmërimet për pritësit dhe jo të vizitorëve gjatë udhëtimit.

Sugjerime të personalizuara

Sugjerime të personalizuara për përmirësimin e listimit, si shërbimet më të kërkuara.

"Sot" për pritësit "Pro"

Përdorues të mjeteve pro, gëzoni! Tani mund të përdorësh skedën "Sot" edhe nëse ke disa listime.

Testimi i shpejtësisë së wifi

Pritësit mund të testojnë lehtësisht shpejtësinë e wifi brenda aplikacionit të Airbnb.

Paraqitja paraprake e çmimeve

Kontrollo çmimet e listimit tënd siç u shfaqen vizitorëve.

Pastrimi për qëndrimet

Zgjidh të ofrosh një tarifë më të ulët pastrimi për qëndrimet prej një dhe dy netësh.

Tarifa për kafshët

Tani mund të zgjedhësh të shtosh një tarifë për kafshët shtëpiake në çmimin tënd për natë.

Rimbursimet për përvojat

Zgjidh t'u japësh vizitorëve rimbursim të plotë nëse anulojnë deri në 24 orë përpara.

Udhëzime të përmirësuara

Udhëzime më të mira i ndihmojnë pritësit t'i shfaqin më saktë kushtet lehtësuese.

Ngarkim i thjeshtë i videove

Do të krijosh një pamje paraprake të videos për përvojën tënde? Tani është më e lehtë të ngarkosh klipe.

Kërkimi nëpërmjet tekstit

S'të duhet më të lëvizësh pa fund: gjej menjëherë mesazhet duke shkruar fjalë kyçe.

Organizimi i fotografive

Organizuesi automatik tani funksionon kur ngarkon fotografitë një nga një.

Çmimet për listimet e reja

Promovo listimin me një zbritje të veçantë, si pjesë e procesit me 10 hapa për pritësit.

Renditje e përmirësuar

Pritësit që ofrojnë cilësi e vlera, shfaqen me lart në renditjen e rezultateve të kërkimit.

Bashkëbisedimi në Luxe

Shoqëruesi në Luxe mund të përfshijë vizitorët dhe pritësin në një bashkëbisedim të vetëm.

Përditësim i kalendarit në desktop

Kalendari i pritësit në desktop është thjeshtuar dhe qartësuar.

Preferencat e kalendarit

Personalizo informacionin në qelizat e datave për gjerat me rëndësi për ty (vetëm në desktop).

Paraqitja e çmimeve

Pritësit tani mund t'i kontrollojnë çmimet në pamjen vjetore të kalendarit (vetëm në desktop).

Shqyrtimi i rrezikut

Masa për parandalimin e festave për pritësit në Portugali dhe Mbretërinë e Bashkuar.

Zgjidhje të optimalizuara

Zgjidhje të shpejta dhe të thjeshta për pritësit me procesin e ri të menaxhimit të kërkesave.

Më shumë asistencë për lagjen

Linja e asistencës për fqinjët e pritësve u shtua në 12 gjuhë në 29 vende.

Riaktivizimet e listimeve

Listimet mund të riaktivizohen te Portali i qyteteve pas përditësimit të regjistrimeve.

Koha dhe disponueshmëria e publikimit të veçorive mund të ndryshojnë në varësi të vendndodhjes.