Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Të kuptojmë sigurimin në udhëtim për vizitorët e Airbnb

  Rregulloret janë të disponueshme për vizitorët në SHBA, Mbretërinë e Bashkuar dhe pjesë të Evropës.
  Nga Airbnb, më 1 qer 2022
  Lexim 5-minutësh
  Përditësuar më 22 sht 2022

  Veçantitë

  • Sigurimi në udhëtim u paguan vizitorëve deri në 100% të kostove të prenotimit në Airbnb kur anulojnë për arsye të mbuluara

  • Vizitorët në SHBA, Mbretërinë e Bashkuar dhe në tetë vende të Evropës mund të shtojnë sigurimin në udhëtim kur rezervojnë një qëndrim

  Emergjencat dhe ndërprerjet e papritura të udhëtimit ndodhin dhe mund të jetë e vështirë të refuzosh kërkesën e një vizitori për rimbursim. Si pritës, dëshiron të jesh dashamirës, por gjithashtu duhet të fitosh jetesën dhe të shmangësh recensionet e këqija.

  Për t'iu ofruar mbështetje më të mirë vizitorëve dhe pritësve, po bashkëpunojmë me Aon dhe Europ Assistance Group dhe filialin e saj në SHBA, Generali Global Assistance, për të prezantuar një paketë sigurimi në udhëtim për vizitorët. Po iu ofrojmë vizitorëve të nëntë vendeve mundësinë të sigurojnë rezervimet e tyre në Airbnb për rreziqe të caktuara gjatë procesit të prenotimit.

  Kur vizitorë që blejnë një policë sigurimi anulojnë prenotimin për një arsye që mbulohet, do të mund të dërgojnë një kërkesë për rimbursim deri në 100% të kostos së parimbursuar të prenotimit në Airbnb. Kjo mund të reduktojë mundësinë që vizitorët t'iu kërkojnë pritësve një rimbursim përtej kushteve të Rregulloreve të anulimit të pritësit.

  Si funksionon sigurimi në udhëtim

  Vizitorët në Shtetet e Bashkuara,* Mbretërinë e Bashkuar,** dhe në Evropë *** (Gjermani, Spanjë, Itali, Irlandë, Holandë, Austri dhe Portugali) mund të blejnë paketa sigurimi në udhëtim kur të prenotojnë një udhëtim në Airbnb. Planifikojmë ta bëjmë të disponueshëm sigurimin në udhëtim për vizitorët në vende të tjera në të ardhmen.

  Kemi krijuar mundësinë e blerjes së paketës së sigurimit në udhëtim gjatë procesit të prenotimit, me ndryshime të vogla në bazë të vendndodhjes. Ja se si funksionon:

  • Gjatë prenotimit, vizitorëve u jepet mundësia të shtojnë një paketë sigurimi në udhëtim.
  • Në ekrane të dedikuara jepen detajet rreth asaj që mbulohet nga polica dhe përjashtimet kryesore.
  • Nëse u intereson, vizitorët thjesht shtojnë paketën e sigurimit në udhëtim në prenotimin e tyre dhe bëjnë pagesën.

  Paketa premium e sigurimit në udhëtim për vizitorët është një përqindje e kostos totale të udhëtimit të tyre dhe do të shfaqet si një artikull më vete gjatë pagesës.

  Në varësi të vendndodhjes së vizitorit, policat lëshohet nga Europ Assistance S.A. ose nga Generali US Branch, filiale të Generali Group, një shoqëri ndërkombëtare lider në fushën e sigurimeve. Pas përfundimit të rezervimit të tyre, vizitorët që e kanë shtuar paketën e sigurimit në udhëtim do të marrin një email konfirmimi me detajet e policës së tyre dhe me informacionin se si të bëjnë një kërkesë.

  Mundësia që vizitorët të blejnë një paketë sigurimi në udhëtim është një lajm shumë i mirëpritur për një pritës si unë me Rregullore anulimi strikte.
  Superhost Alexandra,
  Çikago

  Çfarë mbulon sigurimi në udhëtim

  Së fundmi, kemi prezantuar AirCover për vizitorët, duke iu ofruar mbrojtje për problemet e papritura, si pasaktësitë e listimit dhe mungesa e shërbimeve kryesore.

  Sigurimi në udhëtim do të shtojë mbulimin nga sigurimi për vizitorët, duke përfshirë pagesa deri në 100% të kostos së parimbursueshme të rezervimit në Airbnb, nëse udhëtimi i tyre ndikohet nga ngjarje të caktuara, si moti i keq, vjedhja e dokumenteve të udhëtimit ose sëmundjet e rënda.

  Për shembull, nëse pritësi rimburson 50% të kostos së rezervimit në Airbnb në bazë të rregullores së anulimit, sigurimi në udhëtim mund të rimbursojë për vlerën e mbetur deri në 50%, nëse vizitori anulon për arsye që mbulohen. Ofruesi i sigurimit nuk do të kërkojë të rikuperojë asnjë pagesë nga pritësi, nëse një vizitor dërgon një kërkesë të sigurimit në udhëtim.

  Për prenotimet e bëra nga data 31 maj 2022 e tutje, COVID-19 nuk konsiderohet më si rrethanë lehtësuese. (Për rezervimet brenda vendit në Korenë e Jugut dhe për rezervimet Luxe zbatohen rregullore të ndryshme.) Nëse një vizitor e anulon prenotimin sepse është prekur nga COVID-19, do të zbatohet Rregullorja e anulimit të pritësit.

  Vizitorët që blejnë paketa sigurimi në udhëtim mund të mbulohen nëse sëmuren nga COVID-19 (sipas diagnostikimit të një mjeku të licencuar) dhe nëse plotësohen kushtet e tjera të rregullores.
  *Për vizitorët në SHBA, plani i sigurimit në udhëtim ofrohet nga Airbnb Insurance Agency LLC, 222 Broadway, Floor 26, Nju Jork, N.Y. 10038, (numri i licencës në Kaliforni 6001912), e cila është e licencuar si agjenci sigurimi në të gjitha shtetet e SHBA-së dhe në Rrethin e Kolumbias, dhe është nënshkruar nga Generali US Branch (NAIC # 11231) i Nju Jorkut, N.Y. Përfitimet dhe shërbimet e policës së sigurimit përshkruhen në mënyrë të përgjithshme dhe u nënshtrohen kushteve dhe përjashtimeve të caktuara.

  **Për vizitorët në Mbretërinë e Bashkuar, sigurimi në udhëtim është i nënshkruar nga Europ Assist SA. Europ Assistance SA është autorizuar dhe rregullohet nga Ministere de l'Economie et des Finances Direction du Tresor Service des Affaire, Francë. Të konsideruara të autorizuara nga Autoriteti i Rregullimit Prudencial në Mbretërinë e Bashkuar, subjekt i rregullimit nga Autoriteti i Kontrollit Financiar dhe rregullimit të kufizuar nga Autoriteti i Rregullimit Prudencial në Mbretërinë e Bashkuar, natyra dhe shtrirja e mbrojtjes së konsumatorit mund të ndryshojnë nga ato për kompanitë me seli në Mbretërinë e Bashkuar. Detajet e Regjimit të lejeve të përkohshme, që i lejon kompanitë me seli në EEA të operojnë në Mbretërinë e Bashkuar për një periudhë të kufizuar ndërsa kërkojnë autorizim të plotë, janë në dispozicion në faqen e internetit të Autoritetit të Kontrollit Financiar . Sigurimi në udhëtim organizohet nga Airbnb UK Services Limited. Airbnb UK Services Limited është një përfaqësues i emëruar i Aon UK Limited, i cili autorizohet dhe rregullohet nga Autoriteti i Kontrollit Financiar. Numri i regjistrit FCA të Aon UK Limited është 310451. Këtë numër mund ta kontrollosh duke vizituar
  Rregjistrin e Shërbimeve Financiare ose duke telefonuar në numrin 0800 111 6768. Sigurimi në udhëtim është i disponueshëm për vizitorët e moshës 18 vjeç e lart. Kushtet e përgjithshme zbatohen plotësisht. FPAFF319LC

  ***Për vizitorët në BE, sigurimi në udhëtim nënshkruhet nga Europ Assistance S.A., përmes degës së saj irlandeze. Europ Assistance S.A. është autorizuar nga Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) në Francë dhe rregullohet nga Banka Qendrore e Irlandës për rregullat e sjelljes së biznesit. Sigurimi në udhëtim ofrohet nga ndërmjetësi i sigurimit Aon Iberia Correduria de Seguros y Reaseguros S.A.U., me asistencën e Airbnb Marketing Services S.L.U., si bashkëpunëtor i jashtëm. Zyra e regjistruar e Aon ndodhet në C/ Rosario Pino, nr. 14-16, K.P. 28020 në Madrid, Spanjë. Aon është regjistruar në Regjistrin Tregtar të Madridit në Fletën M-19857, Vëllimi 1577, Faqe 122, numri i identifikimit tatimor A-28109247, dhe është regjistruar në Regjistrin e Shpërndarësve të Sigurimit dhe Risigurimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Sigurimeve dhe Fondeve të Pensioneve nën numrin J-0107. Aon ka kapacitetin financiar dhe sigurimin e përgjegjësisë civile të përcaktuar në Ligjin Mbretëror spanjoll 3/2020. Përfitimet dhe shërbimet e policës së sigurimit përshkruhen në një bazë të përgjithshme dhe u nënshtrohen kushteve dhe përjashtimeve të caktuara.

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

  Veçantitë

  • Sigurimi në udhëtim u paguan vizitorëve deri në 100% të kostove të prenotimit në Airbnb kur anulojnë për arsye të mbuluara

  • Vizitorët në SHBA, Mbretërinë e Bashkuar dhe në tetë vende të Evropës mund të shtojnë sigurimin në udhëtim kur rezervojnë një qëndrim

  Airbnb
  1 qer 2022
  A ishte e dobishme kjo?