Kalo te përmbajtja
    Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
    Përditësim për COVID-19
    Nëse planet e tua të udhëtimit kanë ndryshuar për shkak të COVID-19, mund të ndryshosh ose të anulosh rezervimet në faqen "Udhëtime".

    Kushtet dhe rregulloret

    Këto kushte, rregullore dhe standarde zbatohen për qasjen dhe përdorimin e platformës Airbnb, përveç Kushteve të Shërbimit dhe Kushteve të Shërbimit të Pagesave.