Sugjerimet do të shfaqen pasi të kesh shkruar të dhënat e kërkimit. Përdor shigjetat lart e poshtë për t'i shqyrtuar. Shtyp "enter" për të zgjedhur. Nëse përzgjedhja është një frazë, kjo frazë do të dërgohet për kërkim. Nëse sugjerimi është një link, shfletuesi do të shkojë në atë faqe.

Airbnb Luxe

Llogaria e Luxe

 • Udhëzues

  Luxe: Si të fillosh

  Të gjithë pritësit e Airbnb Luxe duhet të kenë llogari në Airbnb. Nëse nuk ke një llogari ekzistuese në Airbnb, krijo një llogari të re.
 • Si të veproj

  Si të hysh në llogarinë e Luxe

  Mëso se çfarë duhet të bësh nëse ke probleme të kujtosh informacionin e hyrjes ose do të ndryshosh adresën e emailit ose të rivendosësh/të n…
 • Si të veproj

  Menaxhimi i ekipit tënd në Luxe

  Mëso se si pritësit në Luxe mund të krijojnë funksionin "Ekipi" për t'u dhënë anëtarëve të organizatës së tyre leje brenda llogarisë së prit…
 • Si të veproj

  Si të shtosh një pronë të re në Airbnb Luxe

  Mëso rreth 3 fazave dhe kohështrirjes përkatëse nëpër të cilën duhet të kalojë listimi para se të publikohet në Airbnb Luxe.

Kalendari, çmimet dhe shlyerjet e pagesave në Luxe

 • Si të veproj

  Përditësimi i listimeve në Luxe

  Mëso si t'i përditësosh listimet e tua së bashku me informacione të tjera që mund të ndikojnë në listimin tënd.
 • Si të veproj

  Menaxhimi i kalendarit në Luxe

  Udhëzues i detajuar për menaxhimin efektiv të kalendarit të pritësit.
 • Si të veproj

  Menaxho cilësimet e çmimeve

  Modifiko listimin për të menaxhuar çmimin për natë, zbritjet e të tjera.
 • Si të veproj

  Shlyerjet e pagesave të Luxe

  Mëso më shumë rreth programit të shlyerjes së pagesës dhe shlyerjeve të pagesave të Luxe në rast të ndryshimeve në një rezervim.
 • Si të veproj

  Taksat me Luxe

  Aplikohen taksa për listimet e tua. Mëso rreth taksave që Airbnb mbledh dhe paguan automatikisht në emrin tënd dhe taksat që të kërkohet të …
 • Si të veproj

  Shfaq historikun e transaksioneve me Luxe

  Mëso se si të kontrollosh shlyerjet e pagesave të ardhshme ose të përfunduara. Gjithashtu, mëso se si të kontrollosh zhdëmtimet e çështjeve,…
 • Si të veproj

  Partnerët menaxherë të kanalit

  Referoju kësaj faqeje kur kërkon të gjesh partnerin menaxher të kanalit ose kur mundohesh ta përdorësh një të tillë.

Rezervimet e Luxe

Rregulloret, rregullat dhe standardet e Luxe

 • Rregullorja e komunitetit

  Rregulloret e anulimit për listimet Luxe

  Rregulloret e anulimit për listimet Luxe, duke përfshirë anulimet nga pritësit ose anulimet nga vizitorët, së bashku me pyetjet dhe rregullo…
 • Udhëzues

  Standardet e cilësisë në Luxe

  Për pronat në Airbnb Luxe, cilësia ka shumë rëndësi. Ja se si mund të krijosh dhe të mbash pronat më të mira sipas standardeve të Airbnb.