Kalo te përmbajtja
    Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
    Përditësim për COVID-19
    Për të zbuluar mundësitë e anulimit dhe të rimbursimit, zgjidh një rezervim në faqen "Udhëtime". Rregullorja e rrethanave lehtësuese zbatohet vetëm për rezervime të caktuara. Njoftojmë përditësime më datë 1 dhe 15 të çdo muaji.