Kalo te përmbajtja
  Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Përditësim për COVID-19
  Për të zbuluar mundësitë e anulimit dhe të rimbursimit, zgjidh një rezervim në faqen "Udhëtime". Rregullorja e rrethanave lehtësuese zbatohet vetëm për rezervime të caktuara. Nëse regjistrimi është pas datës 15 gusht, kthehu sërish këtu më 15 korrik 2020 për t'u njohur me përditësimet.

  Si të kontaktoj me hostin tim?

  Pasi udhëtimi ose përvoja juaj të konfirmohet

  Nëse keni një rezervim të pranuar ose përvojë të konfirmuar, mund të kontaktoni hostin duke shkuar tek Udhëtime në airbnb.com, duke gjetur rezervimin dhe duke e kontaktuar hostin nga atje.

  Gjithashtu mund të gjeni emailin dhe numrin e telefonit të hostit në bashkëbisedimin për udhëtimin tuaj, nga ku mund t'i dërgoni hostit një mesazh.

  Pas udhëtimit ose përvojës suaj

  Pas një udhëtimi, ju mund t'i dërgoni një mesazh hostit tuaj nëKutinë e mesazheve nëse keni nevojë të komunikoni me të për ndonjë gjë.

  Nëse keni ndonjë problem duhet ta zgjidhni, problemet me pagesat mund t'i zgjidhni në faqen e internetit te Qendra e Zgjidhjes së Problemeve.

  E morët ndihmën që ju duhej?