Kalo te përmbajtja
  Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Përditësim për COVID-19
  Për të zbuluar mundësitë e anulimit dhe të rimbursimit, zgjidh një rezervim në faqen "Udhëtime". Rregullorja e rrethanave lehtësuese zbatohet vetëm për rezervime të caktuara. Nëse regjistrimi është pas datës 15 gusht, kthehu sërish këtu më 15 korrik 2020 për t'u njohur me përditësimet.

  Si të kontaktoj një vizitor që ka prenotuar një përvojë timen?

  Pasi përvoja të publikohet në Airbnb, vizitorët mund të prenotojnë në çast çdo datë të lirë në kalendar.

  Kur ta bëjnë këtë, do të merrni një email konfirmimi me emrat dhe numrin e vizitorëve që kanë prenotuar për çdo rezervim. Atje do të gjesh një lidhje për t'i dërguar atyre mesazh me anë të aplikacionit Airbnb

  . Ne rekomandojmë t'i dërgoni një mesazh vizitorëve ku prezantoheni, njiheni paraprakisht dhe i përgjigjeni çdo pyetjeje që ata mund të kenë. Pasi të keni bërë disa shembuj, do të jeni në gjendje ta automatizoni këtë mesazh.

  E morët ndihmën që ju duhej?