Kalo te përmbajtja
  Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kohë pritjeje më e gjatë se zakonisht për shkak të COVID-19
  Nëse rezervimi është pas më shumë se 72 orësh, na kontaktoni më afër kohës së regjistrimit. Nëse doni të ndryshoni apo të anuloni një rezervim, mund ta bëni këtë nga faqja "Udhëtime" ose nga paneli i veprimeve të pritjes së vizitorëve.

  Si të paraqes një kërkesë për rrethana lehtësuese?

  Shënim: Nëse ju duhet ta anuloni rezervimin për shkak të koronavirusit (COVID-19), lexoni artikullin për alternativat e anulimit.

  Si të anuloni

  Nëse ju duhet të anuloni për shkak të një rrethane të papritur që është jashtë kontrollit tuaj:

  1. Lexoni Rregulloren e rrethanave lehtësuese për të mësuar nëse jeni të mbuluar
  2. Sigurohuni që të keni në dispozicion çdo dokumentacion të nevojshëm
  3. Anuloni rezervimin e banesave ose Përvojën në Airbnb

  Si funksionon

  Nëse kategorizohet nën një rrethanë lehtësuese të njohur, do të njoftoheni se rezervimi juaj kualifikohet për një anulim pa penalitet dhe do të merrni rimbursim të plotë nëse jeni vizitor.

  Nëse rezervimi juaj nuk kualifikohet automatikisht, vijoni me anulimin e rezervimit dhe më pas na kontaktoni për të paraqitur një kërkesë. Ne do t'ju udhëzojmë në hapat në vijim, të cilët do të përfshijnë dërgimin e çdo dokumentacioni të nevojshëm dhe pritjen e shqyrtimit të rastit nga ekipi ynë. Kërkesat për dëmshpërblim duhet të dërgohen brenda 14 ditësh nga anulimi.

  E morët ndihmën që ju duhej?