Kalo te përmbajtja

Mirë se vjen! Rrugëtimi yt i organizimit të përvojave fillon këtu.

Përvojat e Airbnb janë aktivitete në grupe të vogla të drejtuara nga pritës të pasionuar vendas.

Të gjitha idetë e përvojave shqyrtohen nga një ekip i vogël në Airbnb. Nëse ideja jote i përmbush standardet tona të cilësisë, do të mund të shtosh data dhe të fillosh me organizimin e përvojave.

Do të kishim dëshirë të mësonim më shumë rreth teje dhe rreth asaj që dëshiron të ndash me botën.