Sipërmarrja jote e ardhshme, mundësuar nga
pritja e vizitorëve
Mirë se vjen në atë që do të ndodhë më pas
Fito më shumë të ardhura duke pritur vizitorë në Airbnb, e cila ka lehtësuar mbërritjen e më shumë se 1 miliard vizitorëve.
Prit vizitorë si të duash
Airbnb të jep mjetet dhe informacionet e nevojshme për të qenë shef i vetvetes dhe për të pritur vizitorë kudo dhe në çdo ambient, sipas programit tënd.
  • "Është shumë çliruese të jesh sipërmarrës. Si pritës, po fitojmë të ardhura me kohë të plotë pa punuar me kohë të plotë, gjë që na mundëson të rrisim pjesë të tjera të biznesit tonë dhe të kalojmë më shumë kohë me familjen."
    Katerina,
    pritëse në Kolumbus, Ohajo
    Zbulo sugjerimet e pritësve
Bëhu pritës
Ke pyetje?
Merr ndihmë individuale falas nga pritësit më të mirë të Airbnb
Si të asistojmë
Mbrojtja dhe sigurimi i pritësit
Për të të mbështetur në rastin e rrallë të ndonjë incidenti, shumica e prenotimeve të Airbnb përfshijnë mbrojtjen nga dëmtimi i pronës dhe një sigurim përgjegjësie deri në 1 milion dollarë.
Udhëzimet e sigurisë për Covid-19
Për të ndihmuar në mbrojtjen e shëndetit të komunitetit tonë, kemi bashkëpunuar me ekspertë për krijimin e praktikave të sigurta për të gjithë, plus një proces pastrimi për pritësit.
Standarde të larta për vizitorët
Në mënyrë që pritësit të ndihen më të sigurt, ofrojmë identifikimin e vizitorëve dhe të lejojmë t'i lexosh recensionet e tyre para se të prenotojnë. Rregullorja e re për standardet e vizitorëve vendos pritshmëri më të larta për sjelljen e tyre.
Fillo rrugëtimin në veprimtarinë e pritjes së vizitorëve
Le të fillojmë së bashku me konfigurimin e listimit.
Zbulo më shumë dhe lidhu me pritës ekspertë
Do të ndajmë më shumë rreth pritjes së vizitorëve dhe do të të japim qasje në uebinare direkte ku pritësit me përvojë mund t'u përgjigjen pyetjeve të tua.
Duke zgjedhur "Regjistrohu", bie dakord që Airbnb të përpunojë informacionin tim personal në përputhje me Politikat e privatësisë së Airbnb