Airbnb 2022
Versioni i verës

Risi në Airbnb për një dimension të ri udhëtimesh

Dy radhë fotografish të bukura të listimit shfaqin banesa në Kategoritë e Airbnb: Kështjella, Në shkretëtirë, Me stil, Plazhe dhe Në fshat. Një nga listimet shfaqet në një ekran telefoni celular, duke treguar se si do të shfaqen listimet në aplikacionin Airbnb.

Njerëzit janë më fleksibël se kurrë për vendet dhe kohët që udhëtojnë. Për t'i ndihmuar ata të përfitojnë nga këto mundësi të reja, po prezantojmë ndryshimin më të madh të një dekade, duke përfshirë një mënyrë krejtësisht të re për të kërkuar, për të qëndruar më gjatë dhe një nivel të pakrahasueshëm mbrojtjeje.

Mënyrë e re për të eksploruar

Prezantimi i një dizajni krejtësisht të ri, të ndërtuar rreth Kategorive të Airbnb, për t'i ndihmuar vizitorët tanë të eksplorojnë lehtësisht botën e Airbnb dhe të zbulojnë vende që nuk do të kishin ditur t'i kërkonin.

Një laptop i hapur dhe një telefon celular shfaqin faqen e re kryesore të Airbnb, ku shfaqen fotografitë e listimit nga kategoria Me stil e Airbnb. Një rresht ikonash përgjatë pjesës së sipërme të faqes paraqesin kategoritë e ndryshme që një vizitor mund të eksplorojë.

Kategoritë e Airbnb. Krijuar për t'i ndihmuar vizitorët të zbulojnë banesa unike.

Pritësit tanë ofrojnë miliona banesa unike nëpër botë. Kategoritë e Airbnb i organizojnë ato në koleksione të kuruara, me mbi 50 kategori banesash të zgjedhura për stilin, vendndodhjen ose aktivitetet në afërsi. Ato përfshijnë:

Njihu me kategorinë e listimeve me stil

Tani vizitorët mund të zbulojnë lehtësisht mbi 20 000 banesa të zgjedhura për arkitekturën dhe ambientet e tyre të brendshme ikonike, duke përfshirë kryevepra nga arkitektë si Frank Lloyd Wright dhe Le Corbusier.

Një përzgjedhje e banesave ikonike nga Kategoria Me stil e Airbnb. Përfshihen banesat e projektuara nga Frank Lloyd Wright, Le Corbusier dhe William Turnbull.
Frank Lloyd Wright
Pritës është Marika
Një përzgjedhje e banesave ikonike nga Kategoria Me stil e Airbnb. Përfshihen banesat e projektuara nga Frank Lloyd Wright, Le Corbusier dhe William Turnbull.
Le Corbusier
Pritës është Elodie
Një përzgjedhje e banesave ikonike nga Kategoria Me stil e Airbnb. Përfshihen banesat e projektuara nga Frank Lloyd Wright, Le Corbusier dhe William Turnbull.
Taalman Architecture
Pritës është Linda
Një përzgjedhje e banesave ikonike nga Kategoria Me stil e Airbnb. Përfshihen banesat e projektuara nga Frank Lloyd Wright, Le Corbusier dhe William Turnbull.
Robert Nichol & Sons
Pritës është Dayget
Një përzgjedhje e banesave ikonike nga Kategoria Me stil e Airbnb. Përfshihen banesat e projektuara nga Frank Lloyd Wright, Le Corbusier dhe William Turnbull.
Steven Holl
Pritës është Sarah
Një përzgjedhje e banesave ikonike nga Kategoria Me stil e Airbnb. Përfshihen banesat e projektuara nga Frank Lloyd Wright, Le Corbusier dhe William Turnbull.
William Turnbull Jr.
Pritës është Miju
Një përzgjedhje e banesave ikonike nga Kategoria Me stil e Airbnb. Përfshihen banesat e projektuara nga Frank Lloyd Wright, Le Corbusier dhe William Turnbull.
Cameron Anderson Architects
Pritës janë Rick dhe Steph
Një përzgjedhje e banesave ikonike nga Kategoria Me stil e Airbnb. Përfshihen banesat e projektuara nga Frank Lloyd Wright, Le Corbusier dhe William Turnbull.
Ricardo Bofill
Pritës është Hans

Si i krijojmë Kategoritë e Airbnb

Përzgjedhur ndër gjashtë milionë banesa

Pritësit e Airbnb ofrojnë koleksionin më të madh të banesave unike në botë, nga shtëpitë mbi pemë te shtëpizat, në mbi 100 000 qytete në 220 shtete.

Analizuar përmes mësimit automatik

Ne i vlerësojmë listimet në Airbnb duke përdorur mësimin automatik për të analizuar titujt, përshkrimet me shkrim, recensionet e vizitorëve, diçiturat e fotografive dhe të dhëna të tjera.

Nën kujdesin e Airbnb

Anëtarët e ekipit të kujdesit të Airbnb shqyrtojnë listimet dhe fotografitë e zgjedhura. Pastaj çdo kategori i nënshtrohet një shqyrtimi përfundimtar për qëndrueshmërinë dhe cilësinë e fotografisë.

Prezantimi i qëndrimeve të ndara

Gjithnjë e më shumë njerëz po bëjnë udhëtime më të gjata se kurrë. Për t'u dhënë atyre edhe më shumë alternativa kur planifikojnë, kemi krijuar qëndrimet e ndara, një veçori e re novatore që e ndan udhëtimin midis dy banesave të ndryshme. Tani vizitorët mund të gjejnë mesatarisht 40% më shumë listime kur kërkojnë qëndrime më të gjata.

Një mënyrë më e mirë për të qëndruar më gjatë

Ekrani i një telefoni celular tregon një qëndrim të ndarë. Në ekran shkruhet: “Ndaje kohën midis Norrebro dhe Gammelholm” dhe do të shfaqet çmimi për udhëtimin. Më poshtë janë dy fotografi të banesave. Imazhi i Norrebro shfaq një dhomë ngrënieje me një librari të madhe ngjyrë karboni dhe një shandan modern. Imazhi i Gammelholm tregon një dhomë tjetër ngrënieje, të ndriçuar nga një dritare e madhe tavani. Çdo fotografi ka në diçiturë datat, të cilat e bëjnë të qartë se vizitori do të kalojë 12 ditë në Norrebro, pasuar nga 18 ditë në banesën në Gammelhorm.

Dy banesa në një destinacion

Kur vizitorët të kërkojnë një qëndrim më të gjatë në një destinacion të vetëm, do të ofrojmë mundësinë e ndarjes së udhëtimit të tyre midis dy banesave të ndryshme në zonë.

Ekrani i një telefoni celular tregon një qëndrim të ndarë nga kategoria Parqe kombëtare. Në ekran shkruhet “Ndaje kohën midis Zionit dhe Grand Canyon”, së bashku me çmimin e udhëtimit të propozuar. Më poshtë janë dy fotografi krah për krah. Fotografia e Zionit tregon një tendë dhome që shkëlqen nën një qiell të errët. Fotografia e Grand Canyon tregon një pishinë të jashtme me pamje malesh. Çdo fotografi ka në diçiturë datat, të cilat e bëjnë të qartë se vizitori do të kalojë 4 ditë në Zion, pasuar nga 3 ditë në Grand Canyon.

Dy banesa në një kategori

Qëndrimet e ndara ofrohen gjithashtu në 14 kategori të ndryshme, duke përfshirë Kamping, Parqe kombëtare, Surf e të tjera, në mënyrë që vizitorët të mund të shijojnë banesa ose aktivitete të ngjashme në dy vende. Për shembull, një vizitor që shfleton kategorinë Parqe kombëtare mund të gjejë një qëndrim të ndarë që sugjeron një banesë pranë Zionit dhe një tjetër pranë Grand Canyon.

Një përvojë pa probleme

Ekrani i një telefoni celular tregon një qëndrim të ndarë. Në ekran shkruhet “Qëndro në Roma Norte dhe La Condesa”, çmimi i udhëtimit dhe imazhet e dy hapësirave të oborreve të ndritshme me ngjyra, por të ndryshme e të pazakonta në Qytetin e Meksikos. Më poshtë është një buton me etiketën "Harta".

Përputhje inteligjente

Ne lidhim në mënyrë inteligjente dy banesa, të përputhura sipas vendndodhjes, llojit të pronës dhe shërbimeve.

Ekrani i një telefoni celular tregon një hartë të Qytetit të Meksikos. Dy banesat që u shfaqën në ekranin e mëparshëm paraqiten nga ikonat e zeza që shfaqin datat e çdo qëndrimi. Një vijë e zezë e harkuar tregon se sa afër janë banesat me njëra-tjetrën. Një imazh i vogël përsërit imazhet e dy oborreve shumëngjyrëshe që lidhen me këtë qëndrim të ndarë.

Hartë e animuar

Qëndrimet e ndara lidhen në hartë përmes një animacioni që tregon qartë distancën midis banesave dhe renditjes së qëndrimeve.

Ekrani i një telefoni celular paraqet një imazh të qëndrimit në Roma Norte dhe informacionin përkatës të prenotimit. Në fund të ekranit është një buton që e fton vizitorin të "Rezervojë."

Prenotim i lehtë

Pasi një vizitor të zgjedhë një qëndrim të ndarë, ai udhëzohet përmes një prezantimi praktik për të prenotuar çdo banesë, një nga një.

Nivel mbrojtjeje që s'ka krahasim

AirCover është mbrojtja më gjithëpërfshirëse falas në udhëtim, duke u dhënë vizitorëve tanë besimin se nëse diçka shkon keq, jemi këtu për t'i ndihmuar.

AirCover
Mbrojtja më gjithëpërfshirëse në udhëtim. Gjithmonë e përfshirë, gjithmonë falas. Vetëm në Airbnb.

AirCover ofron katër mbrojtje për çdo vizitor në çdo qëndrim

Garancia e mbrojtjes së prenotimit

Në rast se një pritësi i duhet ta anulojë prenotimin deri në 30 ditë para mbërritjes, do të të gjejmë një banesë të ngjashme ose më të mirë, ose do të të rimbursojmë.

Garancia e regjistrimit

Nëse një vizitor nuk mund të regjistrohet në banesën e tij dhe pritësi nuk mund ta zgjidhë problemin, do t'i gjejmë atij një banesë të ngjashme ose më të mirë për kohëzgjatjen e qëndrimit fillestar ose do ta rimbursojmë.

Garancia e konformitetit të prenotimit

Nëse kurdo qoftë gjatë qëndrimit të një vizitori, ky i fundit vëren se listimi nuk është siç është reklamuar, për shembull, frigoriferi nuk funksionon më dhe pritësi nuk mund ta rregullojë atë lehtësisht, ose ka më pak dhoma gjumi se ç'është publikuar, vizitorët do të kenë tre ditë kohë për ta raportuar, dhe ne do t'i gjejmë një banesë të ngjashme apo më të mirë, ose do ta rimbursojmë.

Linjë sigurie 24 orë

Nëse vizitori ndihet i pasigurt, do të ketë qasje me përparësi natë e ditë, tek agjentët e sigurisë të trajnuar posaçërisht.

Gjej detajet e plota se si e mbron AirCover prenotimin e çdo vizitori dhe çdo përjashtim që aplikohet. Nëse je pritës, mëso më shumë se çfarë do të thotë AirCover për ty.

Vetëm Airbnb ofron AirCover për çdo vizitor

Airbnb
Konkurrentët
Garancia e mbrojtjes së prenotimit
Garancia e regjistrimit
Garancia e konformitetit të prenotimit
Linjë sigurie 24 orë

Përfitimet e AirCover në krahasim me mbrojtjet gjithëpërfshirëse që ofrohen falas nga konkurrentët tanë më të drejtpërdrejtë.

Një ekip i dedikuar dhe i trajnuar posaçërisht, i gatshëm për ta zgjidhur

Dy telefona celularë të vendosur pranë njëri-tjetrit, ai në të majtë tregon një bisedë me tekst midis një vizitori të Airbnb dhe një anëtari të ekipit të AirCover të Airbnb. Anëtarja e ekipit shpjegon se ka gjetur 5 vendqëndrime të reja, të ngjashme me prenotimin fillestar të vizitorit. Vizitorja u përgjigj se arriti të prenotonte një listim të quajtur "Kabina në ankorim." Telefoni në të djathtë tregon dy banesat e para nga një listë preferencash. Fotografia e parë tregon një dhomë ndenjjeje ftuese ku hyn dielli, nga një kabinë në Anchorage, Alaska. Mund të dallohet edhe pjesa e sipërme e listimit të ardhshëm.

Një ekip i dedikuar dhe i trajnuar posaçërisht, i gatshëm për ta zgjidhur

AirCover është krijuar drejtpërdrejt në aplikacionin dhe faqen e internetit të Airbnb, duke e bërë më të lehtë për vizitorët të kontaktojnë një agjent në çdo kohë dhe t'i zgjidhin problemet shpejt. Për të ofruar AirCover, ndërtuam një ekip agjentësh të trajnuar posaçërisht për asistencën e riprenotimeve të minutës së fundit dhe zgjeruam linjën tonë 24-orëshe të sigurisë për të qenë të disponueshëm në më shumë gjuhë se kurrë.